Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4

5/5 - (1 vote)

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4

Mục lục Giải Tiếng Anh lớp 4 Tập 1

Unit 1: Nice to see you again

Từ vựng Unit 1

Unit 1 Lesson 1 (trang 6-7)

Unit 1 Lesson 2 (trang 8-9)

Unit 1 Lesson 3 (trang 10-11)

Unit 2: I’m from Japan

Từ vựng Unit 2

Unit 2 Lesson 1 (trang 12-13)

Unit 2 Lesson 2 (trang 14-15)

Unit 2 Lesson 3 (trang 16-17)

Unit 3: What day is it today?

Từ vựng Unit 3

Unit 3 Lesson 1 (trang 18-19)

Unit 3 Lesson 2 (trang 20-21)

Unit 3 Lesson 3 (trang 22-23)

Unit 4: When’s your birthday?

Từ vựng Unit 4

Unit 4 Lesson 1 (trang 24-25)

Unit 4 Lesson 2 (trang 26-27)

Unit 4 Lesson 3 (trang 28-29)

Unit 5: Can you swim?

Từ vựng Unit 5

Unit 5 Lesson 1 (trang 30-31)

Unit 5 Lesson 2 (trang 32-33)

Unit 5 Lesson 3 (trang 34-35)

Review 1 lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 1 (trang 36-37)

Short Story: Cat and Mouse 1 (trang 38-39)

Unit 6: Where’s your school?

Từ vựng Unit 6

Unit 6 Lesson 1 (trang 40-41)

Unit 6 Lesson 2 (trang 42-43)

Unit 6 Lesson 3 (trang 44-45)

Unit 7: What do you like doing?

Từ vựng Unit 7

Unit 7 Lesson 1 (trang 46-47)

Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49)

Unit 7 Lesson 3 (trang 50-51)

Unit 8: What subjects do you have today?

Từ vựng Unit 8

Unit 8 Lesson 1 (trang 52-53)

Unit 8 Lesson 2 (trang 54-55)

Unit 8 Lesson 3 (trang 56-57)

Unit 9: What are thay doing?

Từ vựng Unit 9

Unit 9 Lesson 1 (trang 58-59)

Unit 9 Lesson 2 (trang 60-61)

Unit 9 Lesson 3 (trang 62-63)

Unit 10: Where were you yesterday?

Từ vựng Unit 10

Unit 10 Lesson 1 (trang 64-65)

Unit 10 Lesson 2 (trang 66-67)

Unit 10 Lesson 3 (trang 68-69)

Review 2 lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 2 (trang 70-71)

Short Story: Cat and Mouse 2 (trang 72-73)

Mục lục Giải Tiếng Anh lớp 4 Tập 2

Unit 11: What time is it?

Từ vựng Unit 11

Unit 11 Lesson 1 (trang 6-7)

Unit 11 Lesson 2 (trang 8-9)

Unit 11 Lesson 3 (trang 10-11)

Unit 12: What does your father do?

Từ vựng Unit 12

Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13)

Unit 12 Lesson 2 (trang 14-15)

Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17)

Unit 13: Would you like some milk?

Từ vựng Unit 13

Unit 13 Lesson 1 (trang 18-19)

Unit 13 Lesson 2 (trang 20-21)

Unit 13 Lesson 3 (trang 22-23)

Unit 14: What does she look like?

Từ vựng Unit 14

Unit 14 Lesson 1 (trang 24-25)

Unit 14 Lesson 2 (trang 26-27)

Unit 14 Lesson 3 (trang 28-29)

Unit 15: When’s children’s say?

Từ vựng Unit 15

Unit 15 Lesson 1 (trang 30-31)

Unit 15 Lesson 2 (trang 32-33)

Unit 15 Lesson 3 (trang 34-35)

Review 3 lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 3 (trang 36-37)

Short Story: Cat and Mouse 3 (trang 38-39)

Unit 16: Let’s go to the book shop

Từ vựng Unit 16

Unit 16 Lesson 1 (trang 40-41)

Unit 16 Lesson 2 (trang 42-43)

Unit 16 Lesson 3 (trang 44-45)

Unit 17: How much is the T-shirt?

Từ vựng Unit 17

Unit 17 Lesson 1 (trang 46-47)

Unit 17 Lesson 2 (trang 48-49)

Unit 17 Lesson 3 (trang 50-51)

Unit 18: What’s your phone number?

Từ vựng Unit 18

Unit 18 Lesson 1 (trang 52-53)

Unit 18 Lesson 2 (trang 54-55)

Unit 18 Lesson 3 (trang 56-57)

Unit 19: What animal do you want to see?

Từ vựng Unit 19

Unit 19 Lesson 1 (trang 58-59)

Unit 19 Lesson 2 (trang 60-61)

Unit 19 Lesson 3 (trang 62-63)

Unit 20: What are you to do this summer?

Từ vựng Unit 20

Unit 20 Lesson 1 (trang 64-65)

Unit 20 Lesson 2 (trang 66-67)

Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69)

Review 4 lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 4 (trang 70-71)

Short Story: Cat and Mouse 4 (trang 72-73)

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*