Short Story: Cat and Mouse 2 (trang 72-73)

5/5 - (1 vote)

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện.)

 

Hướng dẫn dịch:

Miu: Hôm nay là thứ mấy?

Chuột:Hôm nay là thứ Hai.

Miu: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Chuột:Hôm nay là ngày 15 tháng 10.

Miu: Ồ! Hôm nay là sinh nhật của Maurice.

Chuột: Anh ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc ạ?

Miu: Đúng vậy.

 

Miu: Chúc mừng sinh nhật, Maurice!

Maurice: Cảm ơn mọi người.

Chuột: Tốt rồi, đây là em họ tôi, Mary. Cô ấy đến từ Mỹ và có thể đánh đàn ghi-ta.

Maurice: Rất hân hạnh được gặp bạn, Mary! Mời các bạn vào!

Miu: Họ đang làm gì vậy?

Maurice: Họ đang chơi một trò chơi.

Miu: Trò chơi gì vậy?

Maurice: Trò bịt mắt bắt dê.

Maurice: Chào mọi người! Có một chiếc bánh của Maurice.

Mọi người: Chúc mừng sinh nhật Maurice!

2. Complete the conversation. (Hoàn thành đoạn hội thoại.)

1. day

2. Monday

3. date

4. fifth

5. birthday/having a party

Bài nghe:

Miu: What day is it today?

Chit: It’s Monday.

Miu: And what’s the date?

Mary: It’s the fifth of October.

Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today!

Chit: Is he having a party?

Miu: Yes, he is!

Hướng dẫn dịch:

Miu: Hôm nay là thứ mấy?

Chit: Hôm thứ Hai.

Miu: Và ngày nào?

Mary: Đó là ngày mùng 5 tháng Mười.

Miu: Oh! Hôm nay là sinh nhật của Maurice!

Chit: Anh ấy có một bữa tiệc chứ?

Miu: Đúng vậy.

3. Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi.)

1. It’s Maurice’s birthday today.

2. It’s red.

3. They’re playing Blind Man’s Bluff.

4. Four cats are playing the game.

5. He’s five years old.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là sinh nhật của Maurice.

2. Nó màu đỏ.

3. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.

4. Bốn con mèo đang chơi trò chơi.

5. Cậu ấy 5 tuổi.

4. Write the correct answers to Activity 3. (Viết đáp án đúng cho hoạt động 3.)

2. No, it isn’t. It’s red.

3. No, they aren’t. They’re playing Blind Man’s Bluff.

4. No, four cats are playing the game.

5. No, he isn’t. He’s five (years old).

Hướng dẫn dịch:

2. Không, không phải vậy. Nó màu đỏ.

3. Không, họ không. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.

4. Không, bốn con mèo đang chơi trò chơi.

5. Không, anh ấy không. Anh ấy năm tuổi.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*