Short Story: Cat and Mouse 4 (trang 72-73)

5/5 - (1 vote)

1.

Bài nghe:

tigers ⇒ lions

quiet ⇒ friendly

Where ⇒ How

a doll ⇒ a T-shirt

sixty thousand ⇒ seventy thousand

Hướng dẫn dịch:

Những con hổ ⇒ những con sư tử

Im lặng ⇒ thân thiện

Ở đâu ⇒ Thế nào

Một con búp bê ⇒ một cái áo

60 nghìn ⇒ 70 nghìn

2. Work in pairs…(Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.)

A: What animal do you want to see?

B: I want to see tigers.

A: Why do you want to see them?

B: Because they’re scary.

A: They aren’t scary. They’re friendly.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn xem động vật nào?

B: Tôi muốn xem những con hổ.

A: Tại sao bạn muốn xem chúng?

B: Bởi vì chúng đáng sợ.

A: Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.

3. Correct the wrong sentences. (Two are correct.) (Sửa lại những câu sai (hai câu đúng).)

1. Correct

2. scary ⇒ friendly.

Mary likes elephants because they’re friendly.

3. can’t ⇒ can.

The elephant in the zoo can speak.

4. Correct

Hướng dẫn dịch:

1. Đúng

2. đáng sợ ⇒ thân thiện

Mary thích voi vì chúng thân thiện.

3. không thể ⇒ có thể

Con voi trong vườn thú có thể nói chuyện.

4. Đúng

4. Unscramble these words from the story. (Sắp xếp lại những từ câu chuyện.)

1. friendly

2. elephant

3. animals

4. really

5. goodbye

6. Lions

Hướng dẫn dịch:

1. thân thiện

2. Voi

3. Động vật

4. thực sự

5. Tạm biệt

6. Những con sư tử

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*