Short Story: Cat and Mouse 3 (trang 38-39)

5/5 - (1 vote)

1. Read and listen to the story. Then fill the gaps. (Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó điền vào chỗ trống.)

Bài nghe:

She works in a school.

He plays in a band.

Well, she’s taller than me and my dad!

Really? What do people do on Labor Day?

They go to the beach!

Hướng dẫn dịch:

Cô ấy làm việc ở trường học.

Cậu ấy chơi trong một ban nhạc.

 

Oh, cô ấy cao hơn tôi và ba tôi!

Thật không? Người ta làm gì vào ngày Lễ Lao động?

Họ đi đến bãi biển!

Bài nghe:

 

Mimi: What do you do, Mary?

Mary: I’m a student in New York.

Mimi: What do your parents do?

Mary: My mother is a cook. She works in a school.

Mimi: And what about your dad?

Mary: He’s a musician. He plays in a band.

Mimi: What are they like?

Mary: My mum is very tall.

Mimi: Reallyy? A tall mouse?

Mary: Well, she’s taller than me and my dad!

Mary: Today is Labor Day in America

Mimi: Really? What do people do on Labor Day?

Mary: They go to the beach!

Hướng dẫn dịch:

 
 

Mimi: Bạn làm gì vậy, Mary?

Mary: Tôi là sinh viên ở New York.

Mimi: Bố mẹ bạn làm gì?

Mary: Mẹ tôi là một đầu bếp. Bà ấy làm việc trong một trường học.

Mimi: Còn bố bạn thì sao?

Mary: Anh ấy là nhạc sĩ. Anh ấy chơi trong một ban nhạc.

Mimi: Bố mẹ bạn trông như thế nào?

Mary: Mẹ tôi rất cao.

Mimi: Thật sao? Một con chuột cao?

Mary: Vâng, bà ấy cao hơn tôi và bố tôi!

Mary: Hôm nay là Ngày Lao động ở Mỹ.

Mimi: Thật sao? Mọi người làm gì trong Ngày Lao động?

Mary: Họ đi đến bãi biển!

2. Number the sentences. (Đánh số các câu.)

1, 6, 3, 2, 8, 7, 4, 5.

Đoạn hội thoại:

Mimi: What do you do in America, Mary?

Mary: I’m a student.

Mimi: What do your parents do?

Mary: My mom is a cook and my dad is a musician.

Mimi: Where do they work?

 

Mary: My mom works in a school.

Mimi: What about your dad?

Mary: He plays in a band.

Hướng dẫn dịch:

Mimi: Bạn làm gì ở Mỹ, Mary?

Mary: Tôi là sinh viên.

Mimi: Bố mẹ bạn làm gì?

Mary: Mẹ tôi là một đầu bếp và bố tôi là một nhạc sĩ.

Mimi: Họ làm việc ở đâu?

Mary: Mẹ tôi làm việc ở trường.

Mimi: Còn bố của bạn thì sao?

Mary: Ông ấy chơi trong một ban nhạc.

3. Work in pairs…(Làm việc theo cặp. Hoàn thành bài đàm thoại với thông tin về bạn.)

A: Where do you live?

B: I live in Ho Chi Minh City. Where do you live?

A: I live in Nha Trang City. What does your mum do?

B: My mum is a nurse. What does your mum do?

A: My mum is a teacher. What does your dad do?

B: My dad is a doctor. What does your dad do?

A: My dad is a clerk.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn sống ở đâu?

B: Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Mình. Bạn sống ở đâu?

A: Tôi sống ở thành phố Nha Trang. Mẹ bạn làm nghề gì?

B: Mẹ tôi là y tá. Mẹ bạn làm nghề gì?

A: Mẹ tôi là giáo viên. Ba bạn làm nghề gì?

B: Ba tôi là bác sĩ. Ba bạn làm nghề gì?

A: Ba tôi là nhân viên văn phòng.

4. Find words…(Tìm từ trong câu chuyện để hoàn thành các câu sau.)

1. cook

2. beach

3. taller

4. Musician

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi. Bà ấy thích làm bánh.

2. Vào những ngày nóng, chúng tôi đến bãi biển.

3. Ba của cô ấy cao hơn mẹ của cô ấy.

4. Ông ấy là nhạc sĩ rất giỏi, ông ấy chơi đàn piano.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*