Từ vựng Unit 20

5/5 - (1 vote)
Từ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
bayn/bei/vịnh
buildv/bɪld/xây dựng
deliciousadj/dɪˈlɪʃ.əs/ngon
expensiveadj/ɪkˈspen.sɪv/đắt
hoteln/həʊˈtel/khách sạn
preparev/prɪˈpeər/chuẩn bị
sandcastlen/ˈsændˌkɑː.səl/lâu đài cát
sean/si:/biển
seafoodn/ˈsiː.fuːd/đồ biển, hải sản
stayv/stei/ở, ở lại
summer holidayn/ˈsʌm.ər ˈhɒl.ə.deɪ/kì nghỉ hè 
traveln/ˈtræv.əl/đi (du lịch)
tripn/trɪp/chuyến đi

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*