Sách giải bài tập toán lớp 6

5/5 - (1 vote)

Mục lục Giải SBT Toán 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp

Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Ôn tập chương 1 trang 28 – 29

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9: Dấu hiệu chia hết

Bài 10: Số nguyên tố

Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập chương 2 trang 45 – 46

Chương 3: Số nguyên

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Ôn tập chương 3 trang 61 – 62

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Ôn tập chương 4 trang 75, 76, 77

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Bài 21: Hình có trục đối xứng

Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6: Phân số

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 27. Hai bài toán về phân số

Ôn tập chương 6

Chương 7: Số thập phân

Bài 28. Số thập phân

Bài 29. Tính toán với số thập phân

Bài 30. Làm tròn và ước lượng

Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Ôn tập chương 7

Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Bài 32. Điểm và đường thẳng

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 36. Góc

Bài 37. Số đo góc

Ôn tập chương 8

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Bài 40. Biểu đồ cột

Bài 41. Biểu đồ cột kép

Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Bài 43. Xác suất thực nghiệm

Ôn tập chương 9

Bài tập ôn tập cuối năm

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*