Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 9.33 trang 83 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen.

a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể.

b) Sự kiện “Nam rút được bút chì” có luôn xảy ra không?

Lời giải:

a) Trong hộp bút có ba loại bút: bút chì, bút bi xanh và bút bi đen. Khi Nam rút một chiếc bút từ hộp bút đó, thì có thể rút được một trong ba loại trên.

Vậy các kết quả có thể xảy ra là: Nam rút được bút chì; Nam rút được bút bi xanh; Nam rút được bút bi đen.

b) Theo câu a, các kết quả có thể xảy ra là: Nam rút được bút chì; Nam rút được bút bi xanh; Nam rút được bút bi đen.

Do đó, Nam có thể rút được bút chì, cũng có thể không rút được bút chì.

Vậy sự kiện “Nam rút được bút chì” có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra.

Bài 9.34 trang 83 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Lớp 6A bầu lớp trưởng, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp, gồm 4 bạn:

Tổ 1: An và Hòa;

Tổ 2: Bình;

Tổ 3: Chi.

Trong đó, chỉ có Chi là nữ.

a) Em có chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng không?

b) Lớp trưởng có thể thuộc tổ nào?

c) Một bạn trong lớp nói rằng “Lớp trưởng lớp mình chắc chắn là một bạn nam”. Em có nghĩ là bạn đó nói đúng không?

d) Hãy liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Lớp trưởng không phải là An” xảy ra.

Lời giải:

a) Trong đợt bầu lớp trưởng lớp 6A, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp nên không thể chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng.

b) Bạn được bầu làm lớp trưởng là một trong 4 bạn được chọn. Mỗi bạn thuộc tổ 1, tổ 2 hoặc tổ 3.

Vậy lớp trưởng có thể thuộc tổ 1, tổ 2 hoặc tổ 3.

c) Lớp trưởng là một trong 4 ứng viên được đưa ra. Trong đó có 3 bạn nam (An, Hòa, Bình) và 1 bạn nữ (Chi).

Do đó chưa xác định được chắc chắn lớp trưởng là bạn nam hay bạn nữ.

Vậy bạn đó nói chưa chắc đúng vì lớp trưởng có thể là Chi.

d) Lớp trưởng có thể là một trong 4 bạn: An, Hòa, Bình, Chi. Nếu lớp trưởng không phải là An thì có thể là ba bạn còn lại (Hòa, Bình, Chi).

Vậy để sự kiện “Lớp trưởng không phải là An” xảy ra thì kết quả xảy ra là: Lớp trưởng là Hòa hoặc Bình hoặc Chi.

Bài 9.35 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

a) Liệu An có biết chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì không?

b) Hāy đưa ra hai sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy.

Lời giải:

a) Trong hộp các viên bi có đủ ba màu: vàng, xanh, đỏ. Khi lấy một viên bi từ hộp (không nhìn vào hộp) thì viên bi được lấy ra có thể là một trong ba màu trên. 

Vậy An không chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì.

b) Chúng ta có thể đưa ra nhiều sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy như: viên bi lấy ra không có màu đỏ, viên bi có màu xanh hoặc đỏ, viên bi có màu xanh, viên bi có màu xanh hoặc vàng,…

Ta có thể chọn hai trong những sự kiện đã liệt kê.

Chẳng hạn ta chọn hai sự kiện là: viên bi lấy ra không có màu đỏ; viên bi có màu xanh hoặc đỏ.

Bài 9.36 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Gieo một con xúc xắc. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là bao nhiêu để mỗi sự kiện sau xảy ra:

a) Số chấm xuất hiện là một số nguyên tố.

b) Số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5.

Lời giải:

a) Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc có thể là 1; 2; 3; 4; 5 hoặc 6.

Trong 6 số trên, có các số 2; 3 và 5 là số nguyên tố.

Vậy để số chấm xuất hiện là một số nguyên tố thì số chấm có thể là: 2; 3 hoặc 5.

b) Để số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5 thì loại trừ số 3 và số 5 đi, còn lại các số: 1; 2; 4; 6.

Vậy số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5 thì số chấm có thể là 1; 2; 4 hoặc 6.

Bài 9.37 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một gói quà.

a) Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được.

b) Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra hay không?

c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra.

Lời giải:

a) An chọn một gói quà trong 45 gói quà thì gói quà mà An chọn có thể thuộc vào một trong 3 loại trên.

Vậy các món quà mà An có thể nhận được là: truyện cười, sách hướng dẫn kĩ năng sống hoặc hộp bút.

b) Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra.

c) Nếu món quà An nhận được không phải là truyện cười thì có thể là một trong hai loại kia (sách hướng dẫn kĩ năng sống, hộp bút).

Vậy để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra thì kết quả có thể là An nhận được sách hướng dẫn kĩ năng sống hoặc An nhận được hộp bút.

Bài 9.38 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hà có 4 hộp kẹo dẻo với 4 vị khác nhau là: vị dâu, vị cam, vị nho, vị việt quất. Hà lấy hai hộp kẹo cho em trai. Hỏi hai hộp kẹo đó có thể là những hộp kẹo với vị nào?

Lời giải:

Ký hiệu: hộp kẹo vị dâu là D, hộp kẹo vị cam là C, hộp kẹo vị nho là N, hộp kẹo vị quất là Q.

Hai hộp kẹo Hà lấy ra là 2 trong số 4 hộp kẹo trên thì hai hộp đó có thể là: vị dâu và vị cam (D – C); vị dâu và vị nho (D – C); vị dâu và vị việt quất (D – Q); vị cam và vị nho (C – N); vị cam và vị việt quất (C – Q); vị nho và vị việt quất (N – Q).

Vậy các kết quả xảy ra khi lấy hai hộp kẹo trong 4 hộp trên là:

Kết quả123456
Vị của hai hộp kẹoD – CD – CD – QC – NC – QN – Q

Bài 9.39 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, lấy 2 điểm từ 4 điểm đã cho để vẽ một đoạn thẳng. Hãy liệt kê tất cả các đoạn thẳng có thể vẽ được. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Lời giải:

Trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng nên cứ chọn 2 trong 4 điểm cho trước sẽ tạo ra một đường thẳng.

Ta có cách chọn hai điểm như sau: A và B, A và C, A và D, B và C, B và D, C và D.

Từ đó, ta có các đường thẳng AB; AC; AD; BC; BD; CD. 

Vậy từ 4 điểm A, B, C, D cho trước, có thể vẽ được tất cả 6 đoạn thẳng là: AB; AC; AD; BC; BD; CD.

Bài 9.40 trang 84 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Trong ngày lễ hội tại địa phương, Minh chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bìa có ghi các con số như hình sau.

Lời giải:

a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số nào?

b) Có mấy ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra?

Lời giải: 

a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào một trong các ô ở trên tấm bìa. Các ô trên tấm bìa có ghi các số: 2; 3; 4.

Vậy phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số 2; 3 hoặc 4.

b) Sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra khi phi tiêu trúng vào ô số 2 hoặc số 3. 

Trong tấm bìa trên có 3 ô số 2 và 5 ô ghi số 3.

Do đó có tất cả 3 + 5 = 8 (ô) ghi số 2 hoặc số 3.

Vậy có 8 ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*