Ôn tập chương 1

5/5 - (1 vote)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

A – Câu hỏi ôn tập chương 1

1. Phát biểu các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Trả lời:

– Nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

– Nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

Trả lời:

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

    1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

    2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

    3) A2 – B2 = (A – B)(A + B)

    4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

    5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

    6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

    7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

3. Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Trả lời:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

4. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Trả lời:

Khi từng hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B thì đa thức A chia hết cho đơn thức B.

5. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Trả lời:

Khi đa thức A chia hết cho đa thức B được dư bằng 0 thì ta nói đa thức A chia hết cho đa thức B.

Bài 75 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

Kiến thức áp dụng

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Bài 76 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

a) (2x2 – 3x)(5x2 – 2x + 1)

b) (x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

Lời giải:

a) (2x2 – 3x)(5x2 – 2x + 1)

= 2x2(5x2 – 2x + 1) + (-3x)(5x2 – 2x + 1)

= 2x2.5x2 + 2x2.(-2x) + 2x2.1 + (–3x).5x2 + (-3x).(-2x) + (-3x).1

= (2.5)(x2.x2) + (2. (-2)).(x2.x) + 2x2 + [(-3).5].(x.x2) + [(-3).(-2).(x.x) + (-3x)

= 10x4 – 4x3 + 2x2 – 15x3 + 6x2 – 3x

= 10x4 – (4x3 + 15x3) + (2x2 + 6x2) – 3x

= 10x4 – 19x3 + 8x2 – 3x

b) (x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

= x.(3xy + 5y2 + x) + (-2y).(3xy + 5y2 + x)

= x.3xy + x.5y2 + x.x + (-2y).3xy + (–2y).5y2 + (–2y).x

= 3x2y + 5xy2 + x2 – 6xy2 – 10y3 – 2xy

= 3x2y + (5xy2 – 6xy2) + x2 – 10y3 – 2xy

= 3x2y – xy2 + x2 – 10y3 – 2xy

Kiến thức áp dụng

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Bài 77 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) M = x2 + 4y2 – 4xy tại x = 18 và y = 4

b) N = 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3 tại x = 6 và y = – 8

Lời giải:

a) M = x2 + 4y2 – 4xy

= x2 – 2.x.2y + (2y)2 (Hằng đẳng thức (2))

= (x – 2y)2

Thay x = 18, y = 4 ta được:

    M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100

b) N = 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3

= (2x)3 – 3(2x)2y + 3.2xy2 – y3 (Hằng đẳng thức (5))

= (2x – y)3

Thay x = 6, y = – 8 ta được:

    N = (2.6 – (-8))3 = 203 = 8000

Kiến thức áp dụng

Hằng đẳng thức cần nhớ:

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2 (2)

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 (5)

Bài 78 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

b) (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Lời giải:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

= x2 – 22 – (x2 + x – 3x – 3)

= x2 – 4 – x2 – x + 3x + 3

= 2x – 1

b) (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

= (2x + 1)2 + 2.(2x + 1)(3x – 1) + (3x – 1)2

= [(2x + 1) + (3x – 1)]2

= (2x + 1 + 3x – 1)2

= (5x)2

= 25x2

Bài 79 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 4 + (x – 2)2

b) x3 – 2x2 + x – xy2

c) x3 – 4x2 – 12x + 27

Lời giải:

a) Cách 1: x2 – 4 + (x – 2)2

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (x2– 22) + (x – 2)2

= (x – 2)(x + 2) + (x – 2)2

(Có nhân tử chung x – 2)

= (x – 2)[(x + 2) + (x – 2)]

= (x – 2)(x + 2 + x – 2)

= (x – 2)(2x)

= 2x(x – 2)

Cách 2: x2 – 4 + (x – 2)2

(Khai triển hằng đẳng thức (2))

= x2 – 4 + (x2 – 2.x.2 + 22)

= x2 – 4 + x2 – 4x + 4

= 2x2 – 4x

(Có nhân tử chung là 2x)

= 2x(x – 2)

b) x3 – 2x2 + x – xy2

(Có nhân tử chung x)

= x(x2 – 2x + 1 – y2)

(Có x2 – 2x + 1 là hằng đẳng thức).

= x[(x – 1)2 – y2]

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= x(x – 1 + y)(x – 1 – y)

c) x3 – 4x2 – 12x + 27

(Nhóm để xuất hiện nhân tử chung)

= (x3 + 27) – (4x2 + 12x)

= (x3 + 33) – (4x2 + 12x)

(nhóm 1 là HĐT, nhóm 2 có 4x là nhân tử chung)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x(x + 3)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9 – 4x)

= (x + 3)(x2 – 7x + 9)

Bài 80 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia:

a) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

b) (x4 – x3 + x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3)

c) (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)

Lời giải:

a) Cách 1: Thực hiện phép chia

Vậy (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) = 3x2 – 5x + 2

Cách 2: Phân tích 6x3 – 7x2 – x + 2 thành (2x + 1).P(x) + R(x)

6x3 – 7x2 – x + 2

= 6x3 + 3x2 – 10x2 – 5x + 4x + 2

(Tách -7x2 = 3x2 – 10x2; -x = -5x + 4x)

= 3x2.(2x + 1) – 5x.(2x + 1) + 2.(2x + 1)

= (3x2 – 5x + 2)(2x + 1)

Vậy (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) = 3x2 – 5x + 2

Giải thích cách tách:

Vì có 6x3 nên ta cần thêm 3x2 để có thể phân tích thành 3x2(2x + 1). Do đó ta tách -7x2 = 3x2 – 10x2.

Lại có -10x2 nên ta cần thêm -5x để có thể phân tích thành -5x(2x + 1). Do đó ta tách –x = -5x + 4x.

Có 4x, ta cần thêm 2 để có 2.(2x + 1) nên 2 không cần phải tách.

b)

Cách 1: Thực hiện phép chia

Vậy (x4 – x3 + x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3) = x2 + x

Cách 2: Phân tích x4 – x3 + x2 + 3x thành nhân tử có chứa x2 – 2x + 3 

x4 – x3 + x2 + 3x

= x.(x3 – x2 + x + 3)

= x.(x3 – 2x2 + 3x + x2 – 2x + 3)

= x.[x.(x2 – 2x + 3) + (x2 – 2x + 3)]

= x.(x + 1)(x2 – 2x + 3)

Vậy (x4 – x3 + x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3) = x(x + 1) = x2 + x.

c) Phân tích số bị chia thành nhân tử, trong đó có nhân tử là số chia.

(x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)

(Có x2 + 6x + 9 là hằng đẳng thức)

= (x2 + 6x + 9 – y2) : (x + y + 3)

= [(x2 + 2.x.3 + 32) – y2] : (x + y + 3)

= [(x + 3)2 – y2] : (x + y + 3)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (x + 3 + y)(x + 3 – y) : (x + y + 3)

= x + 3 – y = x – y + 3

Bài 81 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết:

Lời giải:

Bài 82 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh:

a) x2 – 2xy + y2 + 1 > 0 với mọi số thực x và y.

b) x – x2 – 1 < 0 với mọi số thực x.

Lời giải:

a) Ta có:

x2 – 2xy + y2 + 1

= (x2 – 2xy + y2) + 1

= (x – y)2 + 1.

(x – y)2 ≥ 0 với mọi x, y ∈ R

⇒ x2 – 2xy + y2 + 1 = (x – y)2 + 1 ≥ 0 + 1 = 1 > 0 với mọi x, y ∈ R (ĐPCM).

b) Ta có:

Bài 83 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Lời giải:

Cách 1: Thực hiện phép chia 2n2 – n + 2 cho 2n + 1 ta có:

2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1

⇔ 3 ⋮ (2n + 1) hay (2n + 1) ∈ Ư(3)

⇔ 2n + 1 ∈ {±1; ±3}

   + 2n + 1 = 1 ⇔ 2n = 0 ⇔ n = 0

   + 2n + 1 = -1 ⇔ 2n = -2 ⇔ n = -1

   + 2n + 1 = 3 ⇔ 2n = 2 ⇔ n = 1

   + 2n + 1 = -3 ⇔ 2n = -4 ⇔ n = -2.

Vậy n ∈ {-2; -1; 0; 1.}

Cách 2:

Ta có:

Lý thuyết & Bài tập Ôn tập chương 1 có đáp án

A. Lý thuyết

1. Công thức nhân đơn thức với đa thức

Cho A, B, C, D là các đơn thức ta có: A( B + C – D ) = AB + AC – AD.

2. Công thức nhân đa thức với đa thức

Cho A, B, C, D là các đa thức ta có:

( A + B ).( C + D ) = A.( C + D ) + B.( C + D ) = AC + AD + BC + BD.

3. Các hằng đẳng thức đáng nhớ

( A + B )2 = A2 + 2AB + B2

( A – B )2 = A2 – 2AB + B2

A2 – B2 = ( A – B )( A + B ).

( A + B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.

( A – B )3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3.

A3 + B3 = ( A + B )( A2 – AB + B2 )

A3 – B3 = ( A – B )( A2 + AB + B2 ).

4. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhân tử chung

+ Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

+ Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử.

5. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức.

+ Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử.

+ Cần chú ý đến việc vận dụng linh hoạt các hằng đẳng thức để phù hợp với các nhân tử.

6. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

+ Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

+ Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán và kết hợp các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thế phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

+ Ta áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

7. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều cách

Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết:

+ Đặt nhân tử chung

+ Dùng hằng đẳng thức

+ Nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng

⇒ Để phân tích đa thức thành nhân tử.

8. Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+ Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

9. Quy tắc chia đa thức cho đơn thức

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Chú ý: Trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích trước để rút gọn cho nhanh

10. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B≠0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B.Q + R, với R=0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B.

Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

Nếu R≠0, ta được phép chia có dư.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Giá trị của biểu thức A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 ) là ?

   A. x + 1.   B. 4.

   C. – 4   D. 1 – x

Ta có A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 ) = ( 2x.x + 3.x ) – ( 4.x + 4.1 ) – ( 2x.x – 1/2.2x )

= 2x2 + 3x – 4x – 4 – 2x2 + x = – 4.

Chọn đáp án C.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng ( 2x3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy ) bằng ?

   A. – 1/3x4y + 1/2x2y2 – 2xy2

   B. – 1/3x4y + 1/2x2y2 + 2xy2

   C. – 1/3x4y + 1/2x2y2 – 2x2y3

   D. – 1/3x4y + 1/2x2y2 – 2x2y

Ta có: ( 2x3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy ) = ( – 1/6xy ).2x3 – 3xy( – 1/6xy ) + 12x( – 1/6xy )

= – 1/3x4y + 1/2x2y2 – 2x2y

Chọn đáp án D.

Bài 3: Kết quả nào sau đây đúng với biểu thức A = 2/5xy( x2y -5x + 10y ) ?

   A. 2/5x3y2 + xy2 + 2x2y.

   B. 2/5x3y2 – 2x2y + 2xy2.

   C. 2/5x3y2 – 2x2y + 4xy2.

   D. 2/5x3y2 – 2x2y – 2xy2.

Ta có: A = 2/5xy( x2y -5x + 10y ) = 2/5xy.x2y – 2/5xy.5x + 2/5xy.10y

= 2/5x3y2 – 2x2y + 4xy2.

Chọn đáp án C.

Bài 4: Kết quả của phép tính ( x – 2 )( x + 5 ) bằng ?

   A. x2 – 2x – 10.

   B. x2 + 3x – 10

   C. x2 – 3x – 10.

   D. x2 + 2x – 10

Ta có ( x – 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) – 2( x + 5 )

= x2 + 5x – 2x – 10 = x2 + 3x – 10.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Thực hiện phép tính ( 5x – 1 )( x + 3 ) – ( x – 2 )( 5x – 4 ) ta có kết quả là ?

   A. 28x – 3.

   B. 28x – 5.

   C. 28x – 11.

   D. 28x – 8.

Ta có ( 5x – 1 )( x + 3 ) – ( x – 2 )( 5x – 4 ) = 5x( x + 3 ) – ( x + 3 ) – x( 5x – 4 ) + 2( 5x – 4 )

= 5x2 + 15x – x – 3 – 5x2 + 4x + 10x – 8 = 28x – 11

Chọn đáp án C.

Bài 6: Điền vào chỗ trống: A = ( 1/2x – y )2 = 1/4x2 – … + y2

   A. 2xy.   B. xy.

   C. – 2xy.   D. 1/2xy.

Áp dụng hằng đẳng thức ( a – b )2 = a2 – 2ab + b2.

Khi đó ta có A = ( 1/2x – y )2 = 1/4x2 – 2.1/2x.y + y2 = 1/4x2 – xy + y2.

Suy ra chỗ trống cần điền là xy.

Chọn đáp án B.

Bài 7: Điều vào chỗ trống: … = ( 2x – 1 )( 4x2 + 2x + 1 ).

   A. 1 – 8x3.

   B. 1 – 4x3.

   C. x3 – 8.

   D. 8x3 – 1.

Áp dụng hằng đẳng thức a3 – b3 = ( a – b )( a2 + ab + b2 )

Khi đó ta có ( 2x – 1 )( 4x2 + 2x + 1 ) = ( 2x – 1 )[ ( 2x )2 + 2x.1 + 1 ] = ( 2x )3 – 1 = 8x3 – 1.

Suy ra chỗ trống cần điền là 8x3 – 1.

Chọn đáp án D.

Bài 8: Đa thức 4x( 2y – z ) + 7y( z – 2y ) được phân tích thành nhân tử là ?

   A. ( 2y + z )( 4x + 7y )

   B. ( 2y – z )( 4x – 7y )

   C. ( 2y + z )( 4x – 7y )

   D. ( 2y – z )( 4x + 7y )

Ta có 4x( 2y – z ) + 7y( z – 2y ) = 4x( 2y – z ) – 7y( 2y – z ) = ( 2y – z )( 4x – 7y ).

Chọn đáp án B.

Bài 9: Kết quả nào sau đây đúng?

   A. ( 10xy2 ):( 2xy ) = 5xy

   B. ( – 3/5x4y5z ):( 5/6x3y2z ) = 18/25xy3

   C. ( – 3/4xy2 )2 : ( 3/5x2y3 ) = 15/16y

   D. ( – 3x2y2z ):( – yz ) = – 3x2y

Ta có

+ ( 10xy2 ):( 2xy ) = 5y

⇒ Đáp án A sai.

+ ( – 3/5x4y5z ):( 5/6x3y2z ) = – 18/25xy3

⇒ Đáp án B sai.

+ ( – 3/4xy2 )2 : ( 3/5x2y3 ) = ( 9/16x2y4 ):( 3/5x2y3 ) = 15/16y

⇒ Đáp án C đúng.

+ ( – 3x2y2z ):( – yz ) = 3x2y

⇒ Đáp án D sai.

Chọn đáp án C.

Bài 10: Kết quả của phép tính ( – 3 )6 : ( – 2 )3 là ?

   A. 729/8.   B. 243/8.

   C. – 729/8.   D. – 243/8.

Ta có: ( – 3 )6 : ( – 2 )3 = 36 : ( – 23 ) = 729 : ( – 8 ) = – 729/8.

Chọn đáp án C.

Bài 11: Đa thức M thỏa mãn xy2 + 1/3x2y2 + 7/2x3y = ( 5xy ).M là ?

   A. M = y + 1/15xy2 + 7/10x2

   B. M = 1/5y + 1/15xy + 7/10x2

   C. M = – 1/5y + 1/5x2y + 7/10x2

   D. Cả A, B, C đều sai.

Ta có xy2 + 1/3x2y2 + 7/2x3y = ( 5xy ).M

⇒ M = ( xy2 + 1/3x2y2 + 7/2x3y ):( 5xy )

= 1/5y + 1/15xy + 7/10x2.

Chọn đáp án B.

Bài 12: Kết quả nào sau đây đúng ?

   A. ( – 3x3 + 5x2y – 2x2y2 ):( – 2 ) = – 3/2x3 – 5/2x2y + x2y2

   B. ( 3x3 – x2y + 5xy2 ):( 1/2x ) = 6x2 – 2xy + 10y2

   C. ( 2x4 – x3 + 3x2 ):( – 1/3x ) = 6x2 + 3x – 9

   D. ( 15x2 – 12x2y2 + 6xy3 ):( 3xy ) = 5x – 4xy – 2y2

Ta có:

+ ( – 3x3 + 5x2y – 2x2y2 ):( – 2 ) = 3/2x3 – 5/2x2y + x2y2

⇒ Đáp án A sai.

+ ( 3x3 – x2y + 5xy2 ):( 1/2x ) = 6x2 – 2xy + 10y2

⇒ Đáp án B đúng.

+ ( 2x4 – x3 + 3x2 ):( – 1/3x ) = – 6x3 + 3x2 – 9x

⇒ Đáp án C sai.

+ ( 15x2 – 12x2y2 + 6xy3 ):( 3xy ) = 5x/y – 4xy – 2y2

⇒ Đáp án D sai.

Chọn đáp án B.

Bài 13: Kết quả của phép chia ( 7x3 – 7x + 42 ):( x2 – 2x + 3 ) là ?

   A. – 7x + 14

   B. 7x + 14

   C. 7x – 14

   D. – 7x – 14

Ta có phép chia

Chọn đáp án B.

Bài 14: Phép chia x3 + x2 – 4x + 7 cho x2 – 2x + 5 được đa thức dư là ?

   A. 3x – 7.

   B. – 3x – 8.

   C. – 15x + 7.

   D. – 3x – 7.

Ta có phép chia

Dựa vào kết quả của phép chia trên,, ta có đa thức dư là – 3x – 8.

Chọn đáp án B.

Bài 15: Giá trị của x thỏa mãn 2x( x + 3 ) + 2( x + 3 ) = 0 là ?

   A. x = – 3 hoặc x = 1.

   B. x = 3 hoặc x = – 1

   C. x = – 3 hoặc x = – 1

   D. x = 1 hoặc x = 3.

Ta có 2x( x + 3 ) + 2( x + 3 ) = 0 ⇔ ( x + 3 )( 2x + 2 ) = 0

Chọn đáp án C.

Bài 16: Tính ( x + 1/3 )( x – 1/3 )( 9 – 18x ) ta được kết quả ?

   A. – 18x3 + 9x2 + 2x – 1

   B. – 18x3 + 9x2 – 2x + 1

   C. 18x3 + 9x2 + 2x – 1

   D. 18x3 – 9x2 – 2x

Ta có: ( x + 1/3 )( x – 1/3 )( 9 – 18x ) = ( x2 – 1/9 )( 9 – 18x ) = x2( 9 – 18x ) – 1/9( 9 – 18x )

= 9x2 – 18x3 – 1 + 2x = – 18x3 + 9x2 + 2x – 1.

Chọn đáp án A.

Bài 17: Tính ( 2x + y )2 + ( 2x – y )2 ta được kết quả ?

   A. 8x2 – 2y2.

   B. 8x2 + 2y2

   C. 4x2 + 2y2.

   D. 4x2 – 2y2

Ta có:

( 2x + y )2 + ( 2x – y )2 = 4x2 + 4xy + y2 + 4x2 – 4xy + y2 = 8x2 + 2y2.

Chọn đáp án B.

Bài 18: Rút gọn biểu thức xn( xn + 1 + yn ) – yn( xn + yn – 1 ) được kết quả là?

   A. x2n + 1 – y2n – 1

   B. x2n – y2n

   C. x2n – y2n – 1

   D. xn + 2 – yn

Ta có:

xn( xn + 1 + yn ) – yn( xn + yn – 1 ) = xn.xn + 1 + xn.yn – yn.xn – yn.yn – 1

= x2x + 1 + xn.yn – xn.yn – y2n – 1 = x2x + 1 – y2n – 1.

Chọn đáp án A.

Bài 19: Rút gọn biểu thức ( a – b )3 + ( a + b )3 – a( 6b2 + 2a2 ) được kết quả là ?

   A. 2a3 + 2b3 – 3a2b

   B. a3 + b3 + 6a2b

   C. 2a3 + 2b3

   D. 0

Ta có:

( a – b )3 + ( a + b )3 – a( 6b2 + 2a2 ) = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 + a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – 6ab2 – 2a3

= 2a3 + 6ab2 – 6ab2 – 2a3 = 0.

Chọn đáp án D.

Bài 20: Giá trị của biểu thức P = x3 – 9x2 + 27x – 17 tại x =4 là ?

   A. P = 17.   B. P = – 17.

   C. P = 11.   D. P = – 11.

Ta có P = x3 – 9x2 + 27x – 17 = ( x3 – 9x2 + 27x – 27 ) + 10 = ( x – 3 )3 + 10.

Với x =4, ta có: P = ( 4 – 3 )3 + 10 = 1 + 10 = 11.

Chọn đáp án C.

Bài 21: Giá trị của biểu thức M = ( x – y + z )2 + ( z – y )2 + 2( x – y + z )( y – z ) tại x =10 là ?

   A. M = 10   B. M = 20

   C. M = 100   D. M = 200

Ta có: M = ( x – y + z )2 + ( z – y )2 + 2( x – y + z )( y – z )

= ( x – y + z )2 – 2( x – y + z )( z – y ) + ( z – y )2

= [ ( x – y + z ) – ( z – y ) ]2 = x2

Với x = 10, ta có M = 102 = 100.

Chọn đáp án C.

Bài 22: Thu gọn ( a + b – c )7 : ( a + b – c )5, ta được kết quả ?

   A. ( a + b – c )2

   B. ( a + b – c )

   C. ( a + b – c )3

   D. ( a + b – c )– 2.

Ta có ( a + b – c )7 : ( a + b – c )5 = ( a + b – c )7 – 5 = ( a + b – c )2

Chọn đáp án A.

Bài 23: Phân tích đa thức 3x + 6xy + 2yz + z thành nhân tử, ta được:

   A. ( 3x + z )( 2y + 1 )

   B. ( 3x – z )( 2y + 1 )

   C. ( 3x + z )( 2y – 1 )

   D. ( 3x – z )( 2y – 1 )

Ta có: 3x + 6xy + 2yz + z = ( 3x + 6xy ) + ( 2yz + z )

= 3x( 2y + 1 ) + z( 2y + 1 ) = ( 2y + 1 )( 3x + z ).

Chọn đáp án A.

Bài 24: Chọn câu sai với mọi số tự nhiên n thì giá trị của biểu thức ( n + 7 )2 – ( n – 5 )2 chia hết cho ?

   A. 24   B. 16

   C. 8   D. 6

Ta có: ( n + 7 )2 – ( n – 5 )2 = ( n2 + 14n + 49 ) – ( n2 – 10n + 25 ) = 24n + 24

Do đó 24n + 24 không chia hết cho 16.

Chọn đáp án B.

Bài 25: Với mọi giá trị của biến số thì giá trị của biểu thức 16x4 – 40x2y3 + 25y6 là một số ?

   A. dương

   B. không dương

   C. âm

   D. không âm

Ta có 16x4 – 40x2y3 + 25y6 = ( 4x2 )2 – 2.( 4x2 ).( 5y3 ) + ( 5y3 )2 = ( 4x2 – 5y3 )2

Nhận thấy: ( 4x2 – 5y3 )2 ≥ 0 ⇒ Giá trị của biểu thức là một số không âm.

Chọn đáp án D.

Bài 26: Để biểu thức 9x2 + 30x + a là bình phương của một tổng thì giá trị của a thỏa mãn yêu cầu là ?

   A. 9   B. 25

   C. 36   D. Kết quả khác

Ta có: 9x2 + 30x + a = ( 3x )2 + 2.( 3x ).5 + 52 + a – 25 = ( 3x + 5 )2 + a – 25

Để biểu thức 9x2 + 30x + a là bình phương của một tổng ⇔ a – 25 = 0 ⇔ a = 25.

Chọn đáp án B.

Bài 27: Giá trị nhỏ nhất của y = ( x – 3 )2 + 1 là ?

   A. 1 khi x=3   B. 3 khi x =1

   C. 0 khi x=3   D. Không có GTNN trên TXĐ

Ta có: y = ( x – 3 )2 + 1 ≥ 1 vì ( x – 3 )2 ≥ 0.

⇒ Min = 1 khi x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

Chọn đáp án A.

Bài 28: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x2 – 6x + 5 đạt được khi x bằng ?

   A. x = 1/2   B. x = 1/3

   C. x = 3   D. x = 4/3

Ta có: 9x2 – 6x + 5 = ( 9x2 – 6x + 1 ) + 4 = ( 3x – 1 )2 + 4 ≥ 4 vì ( 3x – 1 )2 ≥ 0

⇒ Min = 4 khi và chỉ khi 3x – 1 = 0 ⇔ x = 1/3.

Chọn đáp án B.

Bài 29: Giá trị lớn nhất của biểu thức S = 4x – 2x2 + 1 là ?

   A. 3   B. 2

   C. -3   D. -2

Ta có S = 4x – 2x2 + 1 = – 2x2 + 4x + 1 = – 2( x2 – 2x ) + 1

= – 2( x2 – 2x + 1 ) + 2 + 1 = – 2( x – 1 )2 + 3 ≤ 3. vì – 2( x – 1 )2 ≤ 0∀ x

⇒ Min = 3 khi và chỉ khi x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

Chọn đáp án A.

Bài 30: Giá trị của 2x2 + 3( x + 1 )( x – 1 ) = 5x( x + 1 ) thỏa mãn

   A. x = 5/3.   B. x = – 5/3

   C. x = 3/5.   D. x = – 3/5.

Ta có 2x2 + 3( x + 1 )( x – 1 ) = 5x( x + 1 )

⇔ 2x2 + 3( x2 – 1 ) = 5x2 + 5x

⇔ 5x2 – 3 = 5x2 + 5x ⇔ 5x = – 3 ⇔ x = – 3/5.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

1. Nhận biết – Thông hiểu

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau

a, ( x2 -1 )( x2 + 2x )

b, ( x + 3 )( x2 + 3x -5 )

c, ( x -2y )( x2y2 – xy + 2y )

d, ( 1/2xy -1 )( x3 -2x -6 )

Hướng dẫn:

a) Ta có: ( x2 -1 )( x2 + 2x ) = x2( x2 + 2x ) – ( x2 + 2x )

= x4 + 2x3 – x2 – 2x.

b) Ta có ( x + 3 )( x2 + 3x -5 ) = x( x2 + 3x -5 ) + 3( x2 + 3x -5 )

= x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – 15 = x3 + 6x2 + 4x – 15

c) Ta có ( x -2y )( x2y2 – xy + 2y ) = x( x2y2 – xy + 2y ) – 2y( x2y2 – xy + 2y )

= x3y2 – x2y + 2xy – 2x2y3 + 2xy2 – 4y2

d) Ta có ( 1/2xy -1 )( x3 -2x -6 ) = 1/2xy( x3 -2x -6 ) – ( x3 -2x -6 )

= 1/2x4y – x2y – 3xy – x3 + 2x + 6

Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

a, xy( xy2 + y3 )

b, 2y( x + yz + zx )

c, x2y2( x2 + y2 )

Hướng dẫn:

a) Ta có: xy( xy2 + y3 ) = xy.xy2 + xy.y3 = x2y3 + xy4.

b) Ta có: 2y( x + yz + zx ) = 2y.x + 2y.yz + 2y.zx = 2xy + 2y2z + 2xyz

c) Ta có: x2y2( x2 + y2 ) = x2y2.x2 + x2y2.y2 = x4y2 + x2y4.

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:

(áp dụng hằng đẳng thức ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2;( a – b )2 = a2 – 2ab + b2 )

Vậy B=1

Bài 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a, ( ab – 1 )2 + ( a + b )2

b, x3 + 2x2 + 2x + 1( ab – 1 )2 + ( a + b )2

c, x2 – 2x – 4y2 – 4y

Hướng dẫn:

a) Ta có ( ab – 1 )2 + ( a + b )2 = a2b2 – 2ab + 1 + a2 + 2ab + b2

= a2b2 + a2 + b2 + 1 = ( a2b2 + a2 ) + ( b2 + 1 )

= a2( b2 + 1 ) + ( b2 + 1 ) = ( a2 + 1 )( b2 + 1 )

b) Ta có x3 + 2x2 + 2x + 1 = ( x3 + 1 ) + ( 2x2 + 2x )

= ( x + 1 )( x2 – x + 1 ) + 2x( x + 1 ) = ( x + 1 )( x2 + x + 1 )

c) Ta có x2 – 2x – 4y2 – 4y = ( x2 – 4y2 ) – ( 2x + 4y )

= ( x – 2y )( x + 2y ) – 2( x + 2y )

= ( x + 2y )( x – 2y – 2 ).

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau A = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x, biết x3 – x = 6.

Hướng dẫn:

Ta có: A = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x = ( x6 – 2x4 + x2 ) + ( x3 – x )

= ( x3 – x )2 + ( x3 – x )

Với x3 – x = 6, ta có A = 62 + 6 = 36 + 6 = 42.

Vậy A = 42.

Bài 6: Tính giá trị của các biểu thức sau

a, P = 12x4y2 : ( – 9xy2 ) tại x = – 3;y = 1,005.

b, Q = 3x4y3:2xy2 tại x = 2;y = 1.

Hướng dẫn:

a) Ta có P = 12x4y2 : ( – 9xy2 ) = (12/- 9)x4 – 1y2 – 2 = – 4/3x3

Với x = – 3;y = 1,005 ta có P = – 4/3( – 3 )3 = 36.

Vậy P = 36.

b) Ta có Q = 3x4y3:2xy2 = 3/2x4 – 1y3 – 2 = 3/2x3y.

Với x = 2; y = 1 ta có Q = 3/2( 2 )3.1 = 12.

Vậy Q = 12.

2. Vận dụng – Vận dụng cao.

Bài 1: Tìm biết

a, 4( 18 – 5x ) – 12( 3x – 7 ) = 15( 2x – 16 ) – 6( x + 14 )

b, 2( 5x – 8 ) – 3( 4x – 5 ) = 4( 3x – 4 ) + 11.

c, ( x + 2 )( x + 3 ) – ( x – 2 )( x + 5 ) = 6

d, 3( 2x – 1 )( 3x – 1 ) – ( 2x – 3 )( 9x – 1 ) = 0

Hướng dẫn:

a) Ta có 4( 18 – 5x ) – 12( 3x – 7 ) = 15( 2x – 16 ) – 6( x + 14 )

⇔ 4.18 – 4.5x – 12.3x – 12.( – 7 ) = 15.2x – 15.16 – 6.x – 6.14

⇔ 156 – 56x = 24x – 324 ⇔ 56x + 24x = 156 + 324

⇔ 80x = 480 ⇔ x = 6.

Vậy giá trị x cần tìm là x = 6.

b) Ta có 2( 5x – 8 ) – 3( 4x – 5 ) = 4( 3x – 4 ) + 11

⇔ 2.5x – 2.8 – 3.4x – 3.( – 5 ) = 4.3x – 4.4 + 11

⇔ – 2x – 1 = 12x – 5 ⇔ 12x + 2x = – 1 + 5

⇔ 14x = 4 ⇔ x = 2/7.

Vậy giá trị x cần tìm là x =2/7

c) Ta có ( x + 2 )( x + 3 ) – ( x – 2 )( x + 5 ) = 6

⇔ x( x + 3 ) + 2( x + 3 ) – x( x + 5 ) + 2( x + 3 ) = 6

⇔ x2 + 3x + 2x + 6 – x2 – 5x + 2x + 6 = 6

⇔ 2x = – 6 ⇔ x = – 3.

Vậy giá trị x cần tìm là x = -3

d) Ta có 3( 2x – 1 )( 3x – 1 ) – ( 2x – 3 )( 9x – 1 ) = 0

⇔ 3( 6x2 – 2x – 3x + 1 ) – ( 18x2 – 2x – 27x + 3 ) = 0

⇔ 18x2 – 15x + 3 – 18x2 + 29x – 3 = 0

⇔ 14x = 0 ⇔ x = 0

Vậy giá trị x cần tìm là x =0

Bài 2: Chứng mình rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến y (x≠0; y≠0) với biểu thức đó là A = 2/3x2y3 : ( – 1/3xy ) + 2x( y – 1 )( y + 1 )

Hướng dẫn:

Ta có A = 2/3x2y3 : ( – 1/3xy ) + 2x( y – 1 )( y + 1 ) = – 2x2 – 1y3 – 1 + 2x( y – 1 )( y + 1 )

= – 2xy2 + 2x( y2 – 1 ) = – 2xy2 + 2xy2 – 2x = – 2x

⇒ Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến y

Bài 3: Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B với:

A = 7xn – 1y5 – 5x3y4;

B = 5x2yn

Hướng dẫn:

Ta có A:B = ( 7xn – 1y5 – 5x3y4 ):( 5x2yn ) = 7/5xn – 3y5 – n – xy4 – n

Theo đề bài đa thức A chia hết cho đơn thức B

Vậy giá trị n cần tìm là n∈ {3; 4}

Bài 4: Tìm các số nguyên n để giá trị của biểu thức n3 + 6n2 -7n + 4 chia hết cho giá trị của biểu thức n – 2

Hướng dẫn:

Ở đây, ta có thực hiện đặt phép chia như câu 1 để tìm số dư và tìm điều kiện giá trị của n để thỏa mãn đề bài. Nhưng bài này ta làm cách biến đội như sau:

Ta có n3 + 6n2 -7n + 4 = ( n3 – 3n2.2 + 3.n.22 – 8 ) + 12n2 – 19n + 12

= ( n – 2 )3 + 12n( n – 2 ) + 5( n – 2 ) + 22

Khi đó ta có: (n3 + 6n2 – 7n + 4)/n – 2 = ( n – 2 )2 + 12n + 5 + 22/(n – 2)

Để giá trị của biểu thức n3 + 6n2 -7n + 4 chia hết cho giá trị của biểu thức n -2

⇔ ( n – 2 ) ∈ UCLN( 22 ) = {± 1; ± 2; ± 11; ± 22}

⇒ n ∈ {- 20; – 9;0;1;3;4;13;24}

Vậy các giá trị nguyên của n cần tìm là n ∈ {- 20; – 9;0;1;3;4;13;24}

Bài 5: Chứng tỏ rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x

a, x( 2x + 1 ) – x2( x + 2 ) + ( x3 – x + 3 )

b, 4( x – 6 ) – x2( 2 + 3x ) + x( 5x – 4 ) + 3x2( x – 1 )

Hướng dẫn:

a) Ta có x( 2x + 1 ) – x2( x + 2 ) + ( x3 – x + 3 ) = ( 2x2 + x ) – ( x3 + 2x2 ) + ( x3 – x + 3 )

= 2x2 + x – x3 – 2x2 + x3 – x + 3 = 3.

Biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

b) Ta có: 4( x – 6 ) – x2( 2 + 3x ) + x( 5x – 4 ) + 3x2( x – 1 )

= ( 4x – 24 ) – ( 2x2 + 3x3 ) + ( 5x2 – 4x ) + ( 3x3 – 3x2 )

= 4x – 24 – 2x2 – 3x3 + 5x2 – 4x + 3x3 – 3x2 = – 24.

Biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Bài 6: Chứng minh rằng: ( a + b )2 – ( a – b )2 = 4ab.

Từ đó tính:

a, ( a + b )2 biết a – b = 3 và ab = 4.

b, ( a – b )2 biết a + b = 6 và ab = 8.

Hướng dẫn:

Ta có :

⇒ ( a + b )2 – ( a – b )2 = ( a2 + 2ab + b2 ) – ( a2 – 2ab + b2 )

⇒ ( a + b )2 – ( a – b )2 = 4ab.

a) Ta có ( a + b )2 – ( a – b )2 = 4ab ⇔ ( a + b )2 = ( a – b )2 + 4ab

Với a – b = 3 và ab = 4, ta có: ( a + b )2 = 32 + 4.4 = 25.

b) Ta có: ( a + b )2 – ( a – b )2 = 4ab ⇔ ( a – b )2 = ( a + b )2 – 4ab

Với a + b = 6 và ab = 8, ta có: ( a – b )2 = 62 – 4.8 = 36 – 32 = 4.

Bài 7: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a, a3 + b3 + c3 – 3abc

b, x2( y – z ) + y2( z – x ) + z2( x – y )

Hướng dẫn:

a) Ta có a3 + b3 + c3 – 3abc = ( a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 ) + c3 – 3ab( a + b ) – 3abc

= ( a + b )3 + c3 – 3ab( a + b + c )

= [ ( a + b )3 + 3( a + b )2c + 3( a + b )c2 + c3 ] – 3( a + b )c( a + b + c ) – 3ab( a + b + c )

= ( a + b + c )3 – 3( a + b + c )( ab + bc + ca )

= ( a + b + c )[ ( a + b + c )2 – 3( ab + bc + ca ) ]

= ( a + b + c )( a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca )

b) Ta có z – x = – [ ( y – z ) + ( x – y ) ]

Khi đó ta có: x2( y – z ) + y2( z – x ) + z2( x – y )

= x2( y – z ) – y2[ ( y – z ) + ( x – y ) ] + z2( x – y )

= ( y – z )( x2 – y2 ) – ( x – y )( y2 – z2 )

= ( y – z )( x – y )( x + y ) – ( x – y )( y + z )( y – z )

= ( y – z )( x – y )( x + y – y – z ) = ( y – z )( x – y )( x – z )

Bài 8: Thực hiện các phép chia sau

a, [ 7( x2 – 1 )4 + 2( 1 – x )3 – 3( x – 1 )2 ]:2( x – 1 )2

b, [ 5( x3 – y3 )4 + ( x – y )3 ]:( x2 – 2xy + y2 )

Hướng dẫn:

a) Ta có [ 7( x2 – 1 )4 + 2( 1 – x )3 – 3( x – 1 )2 ]:2( x – 1 )2

= [ 7( x – 1 )4( x + 1 )4 – 2( x – 1 )3 – 3( x – 1 )2 ]:2( x – 1 )2

= 7/2( x – 1 )2( x + 1 )4 – ( x – 1 ) – 3/2

b) Ta có [ 5( x3 – y3 )4 + ( x – y )3 ]:( x2 – 2xy + y2 )

= [ 5( x – y )4( x2 + xy + y2 )4 + ( x – y )3 ]:( x – y )2

= 5( x – y )2( x2 + xy + y2 )4 + ( x – y )

Bài 9: Tìm giá trị của a để biểu thức ( a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a ) chia hết cho ( x + 1 )

Hướng dẫn:

Do ( a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a ) chia hết cho ( x + 1 ) nên ta có thể viết như sau:

( a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a ) = ( mx2 + nx + p )( x + 1 )       ( 1 )

Trong đó thương ( mx2 + nx + p ) là một tam thức bậc ha.

Ta thấy ( 1 ) đúng với mọi giá trị của x, nên cũng đúng với x = – 1

Do đó ta có: – a2 + 3a + 6 – 2a = 0 ⇔ – a2 + a + 6 = 0⇔

Vậy để ( a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a ) chia hết cho ( x + 1 ) thì giá trị của a là a =3 hoặc a = -2

Bài 10: Tìm giá trị của m để đa thức ( x3 + 3x2 – 5x + m ) chia hết cho ( x – 2 )

Hướng dẫn:

Nhận xét: Ở đây, ta có thể đặt phép chia của ( x3 + 3x2 – 5x + m ) cho ( x – 2 ) để tìm số dư, rồi cho số dư đó bằng 0, từ đó tìm được giá trị của m.

Mở rộng: Bài toán này ta áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử để giải toán.

Ta có: ( x3 + 3x2 – 5x + m ) = ( x3 – 2x2 ) + ( 5x – 10 ) + m + 10

= x2( x – 2 ) + 5( x – 2 ) + m + 10

Nhận thấy:

Khi đó để ( x3 + 3x2 – 5x + m ) cho ( x – 2 ) khi và chỉ khi m + 10 = 0 ⇔ m = – 10.

Vậy m = – 10 là giá trị cần tìm.

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 (có đáp án)

Bài 1: Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là:

A. 1 – 2x    

B. x – x2     

C. x2 – x     

D. x2 + x

Lời giải

x(1 – x) = x.1 – x.x = x – x2

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2: Tích của đa thức 4x5 + 7x2 và đơn thức (-3x3) là:

A. 12x8 + 21x5

B. 12x8 + 21x6

C. -12x8 + 21x5

D. -12x8 – 21x5

Lời giải

(4x5 + 7x2).(-3x3) = 4x5.(-3x3) + 7x2.(-3x3) = -12x8 – 21x5

Đáp án cần chọn là: D

Bài 3: Thực hiện phép tính (x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1) ta được kết quả là:

A. x5 + x + 1

B. x5 – x4 + x

C. x5 + x4 + x

D. x5 – x – 1

Lời giải

(x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1)

= x2.x3 – x2.x2 + x2.1 + x.x3 – x.x2 +x.1 + 1.x3 – 1.x2 + 1.1

= x5 – x4 + x2 + x4 – x3 + x + x3 – x2 + 1

= x5 + x + 1

Đáp án cần chọn là: A

Bài 4: Rút gọn biểu thức A = (x2 + 2 – 2x)(x2 + 2 + 2x) – x4 ta được kết quả là

A. A = 4     

B. A = -4    

C. A = 19   

D. A = -19

Lời giải

(x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1)

= x2.x3 – x2.x2 + x2.1 + x.x3 – x.x2 +x.1 + 1.x3 – 1.x2 + 1.1

= x5 – x4 + x2 + x4 – x3 + x + x3 – x2 + 1

= x5 + x + 1

Đáp án cần chọn là: A

Lời giải

Đáp án cần chọn là: A

Bài 6: Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai?

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

B. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

C. A2 – B2 = (A – B)(A + B)    

D. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Lời giải

(A – B)3 = (A + (-B))3

= A3 + 3.A2.(-B) + 3.A.(-B)2 + (-B)3

= A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

⇒ (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3 là sai

Đáp án cần chọn là: B

Bài 7: Cho 3y2 – 3y(y – 2) = 36. Giá trị của y là:

A. 5            

B. 6            

C. 7            

D. 8

Lời giải

3y2 – 3y(y – 2) = 36

⇔ 3y2 – 3y.y – 3y(-2) = 36

⇔ 3y2 – 3y2 + 6y = 36

⇔ 6y = 36

⇔ y = 6

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8: Giá trị của biểu thức A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x) là:

A. -16x – 3 

B. -3           

C. -16x       

D. Đáp án khác

Lời giải

A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x)

⇔ A = 2x.3x – 2x.1 – 6x.x – 6x.1 – 3 + 8x

⇔ A = 6x2 – 2x – 6x2 – 6x – 3 + 8x

⇔ A = -3

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9: Cho A = 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng

A. A = 9x   

B. A = 18x + 1

C. A = 9x + 1

D. giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

Lời giải

A = 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) – 9x + 1

⇔ A = 5x.4x2 – 5x.2x + 5x.1 – 2x.10x2 – 2x.(-5x) – 2x(-2) – 9x + 1

⇔ A = 20x3 – 10x2 + 5x – 20x3 + 10x2 + 4x – 9x + 1

⇔ A = 9x – 9x + 1

⇔ A = 1

Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

Đáp án cần chọn là: D

Bài 10: Tìm x biết (x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

A. x = -5     

B. x = 5      

C. x = -10   

D. x = -1

Lời giải

(x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

⇔ x.x.+ 3.x + 2.x + 2.3 – x.x – 5.x + 2.x + 2.5 = 6

⇔ x2 + 3x + 2x + 6 – x2 – 5x + 2x + 10 = 6

⇔ 2x + 16 = 6

⇔ 2x = -10

⇔ x = -5

Vậy x = -5

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11: Rút gọn biểu thức (3x + 1)2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2 ta được

A. 8            

B. 16          

C. 24          

D. 4

Lời giải

(3x + 1)2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2

= ((3x + 1) – (3x + 5))2

= (3x + 1 – 3x – 5)2

= (-4)2 = 16

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12: Cho biết (x + 4)2 – (x – 1)(x + 1) = 16. Hỏi giá trị của x là:

Lời giải

(x + 4)2 – (x – 1)(x + 1) = 16

⇔ x2 + 2.x.4 + 42 – (x2 – 1) = 16

⇔ x2 + 8x + 16 – x2 + 1 = 16

⇔ 8x = 16 – 16 – 1

⇔ x = -1/8

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13: Cho x + y = 3. Tính giá trị của biểu thức: A = x2 + 2xy + y2 – 4x – 4y + 1

A. 1/2           

B. 1            

C. 2            

D. -2

Lời giải

A = x2 + 2xy + y2 – 4x – 4y + 1

= (x2 + 2xy + y2) – (4x + 4y) + 1

= (x + y)2 – 4(x + y) + 1

Tại x + y = 3, ta có: A = 32 – 4.3 + 1 = -2

Đáp án cần chọn là: D

Bài 14: Tìm x biết (x + 1)3 – (x – 1)3 – 6(x – 1)2 = -10

Lời giải

(x + 1)3 – (x – 1)3 – 6(x – 1)2 = -10

⇔ x3 + 3x2 + 3x + 1 – (x3 – 3x2 + 3x – 1) – 6(x2 – 2x + 1) = -10

⇔ x3 + 3x2 + 3x + 1 – x3 + 3x2 – 3x + 1 – 6x2 + 12x – 6 = -10

⇔ 12x – 4 = -10

⇔ 12x = -10 + 4

⇔ 12x = -6

⇔ x =-1/2

Đáp án cần chọn là: A

Bài 15: Kết quả phân tích đa thức 6x2y – 12xy2 là:

A. 6xy(x – 2y)

B. 6xy(x – y)

C. 6xy(x + 2y)

D. 6xy(x + y)

Lời giải

6x2y – 12xy2 = 6xy.x – 6xy.2y = 6xy(x – 2y)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 16: Điền đơn thức vào chỗ trống: 12x3y2z2 – 18x2y2z4 = …(2x – 3z2)

A. 6xy2z2    

B. 6x2y2z2   

C. 6y2z2          

D. 6x3y2z2

Lời giải

12x3y2z2 – 18x2y2z4 = 6x2y2z2.2x – 6x2y2z2.3z2 = 6x2y2z2(2x – 3z2)

Vậy đơn thức điền vào chỗ trống là: 6x2y2z2

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17: Tìm x biết: 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

Lời giải

Bài 18: Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:

A. 5000000

B. 500000  

C. 50000    

D. 5000

Lời giải

A = x(x – 2009) – y(2009 – x)

⇔ A = x(x – 2009) + y(x – 2009)

⇔ A = (x + y)(x – 2009)

Với x =3009 và y = 1991, giá trị của biểu thức là:

A = (3009 + 1991)(3009 – 2009) = 5000.1000 = 5000000

Đáp án cần chọn là: A

Bài 19: Chọn câu sai

A. 15x2 + 10xy = 5x(3x + 2y)                      

B. 35x(y – 8) – 14y(8 – y) = 7(5x + 2y)(y – 8)

C. -x + 6x2 – 12xy + 2 = (6xy + 1)(x – 2)     

D. x3 – x2 + x – 1= (x2 + 1)(x – 1)

Lời giải

Ta có

+) 15x2 + 10xy = 5x.3x + 5x.2y = 5x(3x + 2y)

+) 35x(y – 8) – 14y(8 – y) = 7.5x(y – 8) + 7.2(y – 8)

= (7.5x + 7.2y)(y – 8) = 7(5x + 2y)(y – 8)

+) -x + 6x2 – 12xy + 2 = (6x2y – 12xy) – (x – 2)

= (6xy.x – 6xy.2) – (x – 2)

= 6xy(x – 2) – (x – 2)

= (6xy – 1)(x – 2)

+) x3 – x2 + x – 1= x2.x – x2 + x – 1

= x2(x – 1) + (x – 1)

= (x2 + 1)(x – 1)

Vậy A, B, D đúng, C sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20: Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x2(x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là

A. x = 5/7      

B. x = 7      

C. x = 0      

D. x = 8

Lời giải

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn đề bài là x = 7.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 21: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x3 – 3x2 + 3 – x = 0

A. 1            

B. 2            

C. 3            

D. 4

Lời giải

Vậy x = 1 hoặc x = 3 hoặc x = -1

Vậy có ba giá trị của x thỏa mãn đề bài

Đáp án cần chọn là: C

Bài 22: Đa thức 12x – 9 – 4x2 được phân tích thành:

A. (2x – 3)(2x + 3)                            

B. –(2x – 3)2

C. (3 – 2x)2                                       

D. –(2x + 3)2

Lời giải

12x – 9 – 4x2 = -(4x2 – 12x + 9) = -((2x)2 – 2.2x.3 + 32) = -(2x – 3)2

Đáp án cần chọn là: B

Bài 23: Phân tích đa thức x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 thành nhân tử

A. (x – y)3  

B. (2x – y)3 

C. x3 – (2y)3

D. (x – 2y)3

Lời giải

x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 = x3 – 3.x2.(2y) + 3.x.(2y)2 – (2y)3 = (x – 2y)3

đáp án cần chọn là: D

Bài 24: Cho 4x2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là

A. 2x + 12  

B. 4x – 12  

C. x + 3      

D. 4x + 12

Lời giải

4x2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x)2 – 52 – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x – 5)(2x + 5) – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x- 5)(2x + 5) + (2x + 7)(2x – 5)

= (2x – 5)(2x + 5 + 2x + 7)

= (2x – 5)(4x + 12)

Biểu thức cần điền là 4x + 12

Đáp án cần chọn là: D

Bài 25: Chọn câu sai

A. x2 + 4x – y2 + 4 = (x – y + 2)(x + y+ 2)   

B. (2x2 – y)2 – 64y2 = (2x2 – 9y)(2x2 + 7y)

C. -x3 + 6x2y – 12xy2 + 8y3 = (2y – x)3

D. x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)

Lời giải

+) x2 + 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2 = (x2 + 2.2.x +22) – y2 = (x + 2)2 – y2

= (x + 2 + y)(x + 2 – y)

+) (2x2 – y)2 – 64y2 = (2x2 – y)2 – (8y)2 = (2x2 – y – 8y)(2x2 – y + 8y) = (2x2 – 9y)(2x2 +7y)

+) -x3 + 6x2y – 12xy2 + 8y3 = (-x)3 + 3.x2.2y + 3(-x)(2y)3 + (2y)3

= (-x + 2y)3 = (2y – x)3

+) x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x4 – y4) = (x4 + y4)(x2 + y2)(x2 – y2)

= (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)(x – y)

Nên A, B, C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 26: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn (x + 5)2 – 2(x + 5)(x – 2) + (x – 2)2 = 49

A. 1            

B. 2            

C. 3            

D. Vô số

Lời giải

(x + 5)2 – 2(x + 5)(x – 2) + (x – 2)2 = 49

⇔ ((x + 5) – (x – 2))2 = 49

⇔ (x + 5 – x + 2)2 = 49

⇔ 72 = 49

Vậy với mọi x đều thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: D

Bài 27: Rút gọn biểu thức B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

A. x – 8      

B. 8 – 4x    

C. 8 – x      

D. 4x – 8

Lời giải

B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

B = (x – 2)(x2 + x.2 + 22) – x(x2 – 1) + 3x

B = x3 – 23 – x.x2 + x.1 + 3x

B = x3 – 8 – x3 + x + 3x

B = 4x – 8

Đáp án cần chọn là: D

Bài 28: Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y

A. (5x – 2y)(x + 4y)                

B. (5x + 4)(x – 2y)

C. (x + 2y)(5x – 4)                   

D. (5x – 4)(x – 2y)

Lời giải

5x2 + 10xy – 4x – 8y = (5x2 + 10xy) – (4x + 8y)

= 5x(x + 2y) – 4(x + 2y) = (5x – 4)(x + 2y)

Đáp án cần chọn là: C

Bài 29: Điền vào chỗ trống: 3x2 + 6xy2 – 3y2 + 6x2y = 3(…)(x + y)

A. (x + y + 2xy)

B. (x – y + 2xy)

C. (x – y + xy)

D. (x – y + 3xy)

Lời giải

3x2 + 6xy2 – 3y2 + 6x2y = (3x2 – 3y2) + (6xy2 + 6x2y)

= 3(x2 – y2) + 6xy(y + x) = 3(x – y)(x + y) + 6xy(x + y)

= [3(x – y) + 6xy](x + y) = 3(x – y + 2xy)(x + y)

Vậy chỗ trống là (x – y + 2xy)

Đáp án cần chọn là: B

Bài 30: Tìm giá trị của x thỏa mãn x(2x – 7) – 4x + 14 = 0

Lời giải

Đáp án cần chọn là: C

Bài 31: Chọn câu đúng nhất

A. x2 – 2x – 4y2 – 4y = (x – 2y – 2)(x + 2y) 

B. x2 + y2x + x2y + xy – x – y = (x + xy – 1)(x + y)

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Lời giải

+) x2 – 2x – 4y2 – 4y = (x2 – 4y2) – (2x + 4y)

= (x – 2y)(x + 2y) – 2(x + 2y)

= (x – 2y – 2)(x + 2y)

+) x2 + y2x + x2y + xy – x – y

= (x2 + xy) + (y2x + x2y) – (x + y)

= x(x + y) + xy(y + x) – (x + y)

= (x + xy – 1)(x + y)

Vậy A, B đều đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 32: Tổng các giá trị của x thỏa mãn x(x – 1)(x + 1) + x2 – 1 = 0 là

A. 2            

B. -1           

C. 1            

D. 0

Lời giải

x(x – 1)(x + 1) + x2 – 1 = 0

⇔ x(x – 1)(x + 1) + (x2 – 1) = 0

⇔ x(x – 1)(x + 1) + (x – 1)(x + 1) = 0

⇔ (x + 1)(x – 1)(x + 1) = 0

⇔ (x + 1)2(x – 1) = 0

Vậy x = -1 hoặc x = 1

Tổng các giá trị của x là 1 + (-1) = 0

Đáp án cần chọn là: D

Bài 33: Phân tích đa thức m.n3 – 1 + m – n3 thành nhân tử, ta được:

A. (m – 1)(n + 1)(n2 – n + 1)    

B. n2(n + 1)(m – 1)

C. (m + 1)(n2 + 1)                    

D. (n3 – 1)(m – 1)

Lời giải

m.n3 – 1 + m – n3

= (mn3 – n3) + (m – 1)

= n3(m – 1) + (m – 1)

= (n + 1)(n2 – n + 1)(m – 1)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 34: Điền vào chỗ trống 4x2 + 4x – y2 + 1 = (…)(2x + y + 1):

A. 2x + y + 1

B. 2x – y + 1

C. 2x – y    

D. 2x + y

Lời giải

4x2 + 4x – y2 + 1 = ((2x)2 + 2.2x + 1) – y2

= (2x + 1)2 – y2

= (2x + 1 – y)(2x + 1 + y)

= (2x – y + 1)(2x + y + 1)

Vậy đa thức trong chỗ trống là 2x – y + 1

Đáp án cần chọn là: B

Bài 35: Tính giá trị của biểu thức B = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x khi x3 – x = 6:

A. 36          

B. 42          

C. 48          

D. 56

Lời giải

B = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x

⇔ B = x6 – x4 – x4 + x3 + x2 – x

⇔ B = (x6 – x4) – (x4 – x2) + (x3 – x)

⇔ B = x3(x3 – x) – x(x3 – x) + (x3 – x)

⇔ B = (x3 – x + 1)(x3 – x)

Tại x3 – x = 6, ta có B = (6 + 1).6 = 7.6 = 42

Đáp án cần chọn là: B

Bài 36: Phân tích đa thức 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy thành nhân tử ta được

A. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)     

B. 2xy(x – y – 1)(x + y – 1)

C. xy(x – y – 1)(x + y + 1)       

D. 2xy(x – y – 1)(x – y + 1)

Lời giải

2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy

= 2xy(x2 – y2 – 2y – 1)

= 2xy[x2 – (y2 + 2y + 1)]

= 2xy[x2 – (y + 1)2]

= 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 37: Chọn câu sai

A. 16x4(x – y) – x + y = (2x – 1)(2x + 1)(4x2 + 1)(x – y)

B. 16x3 – 54y3 = 2(2x – 3y)(4x2 + 6xy + 9y2)

C. 16x3 – 54y3 = 2(2x – 3y)(2x + 3y)2

D. 16x4(x – y) – x + y = (4x2 – 4)(4x2 + 1)(x – y)

Lời giải

+) 16x4(x – y) – x + y

= 16x4(x – y) – (x – y)

= (16x4 – 1)(x – y)

= [(2x)4 – 1](x – y)

= [(2x)2 – 1][(2x)2 + 1](x – y)

= (2x – 1)(2x + 1)(4x2 + 1)(x – y)

+) 16x3 – 54y3

= 2(8x3 – 27y3)

= 2[(2x)3 – (3y)3]

= 2(2x – 3y)[(2x)2 + 2x.3y + (3y)2]

= 2(2x – 3y)(4x2 + 6xy + 9y2)

Vậy A, B, D đúng. C sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 38: Chọn câu đúng

A. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x + 2)2   

B. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)2

C. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)     

D. x4 – 4x3 + 4x2 = x(x – 2)2

Lời giải

x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x2 – 4x + 4) = x2(x2 – 2.2.x + 22) = x2(x – 2)2

đáp án cần chọn là: B

Bài 39: Tìm x biết (2x – 3)2 – 4x2 + 9 = 0

Lời giải

(2x – 3)2 – 4x2 + 9 = 0

⇔ (2x – 3)2 – (4x2 – 9) = 0

⇔ (2x – 3)2 – ((2x)2 – 32) = 0

⇔ (2x – 3)2 – (2x – 3)(2x + 3) = 0

⇔ (2x – 3)(2x – 3 – 2x – 3) = 0

⇔ (2x – 3)(-6) = 0

⇔ 2x – 3 = 0

⇔ x=3/2

Đáp án cần chọn là: C

Bài 40: Tìm x biết x3 – x2 – x + 1 = 0

A. x = 1 hoặc x = -1                 

B. x = -1 hoặc x = 0

C. x = 1 hoặc x = 0                  

D. x = 1

Lời giải

x3 – x2 – x + 1 = 0

⇔ (x3 – x2) – (x – 1) = 0

⇔ x2(x – 1) – (x – 1) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)2(x + 1) = 0

Vậy x = 1 hoặc x = -1

Đáp án cần chọn là: A

Bài 41: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 – 5x + 4 ta được

A. (x + 1)(x2 + x – 4)               

B. (x – 1)(x2 – x – 4)

C. (x – 1)(x2 + x – 4)                

D. (x – 1)(x2 + x + 4)

Lời giải

x3 – 5x + 4

= x3 – x – 4x + 4

= x(x2 – 1) – 4(x – 1)

= x(x – 1)(x + 1) – 4(x – 1)

= (x – 1)[x(x + 1) – 4]

= (x – 1)(x2 + x – 4)

Đáp án cần chọn là: C

Bài 42: Thực hiện phép tính: (4x4 – 4x3 + 3x – 3) : (x – 1)

A. 4x2 + 3   

B. 4x3 – 3   

C. 4x2 – 3   

D. 4x3 + 3

Lời giải

(4x4 – 4x3 + 3x – 3) : (x – 1) = 4x3 + 3

Đáp án cần chọn là: D

Bài 43: Rút gọn biểu thức:

A. 4x2 – x – 1

B. 4x2 + x – 1

C. 4x2 + x + 1

D. 4x2 – x + 1

Lời giải

Đáp án cần chọn là: A

Bài 44: Thực hiện phép tính A = (6x3 – 5x2 + 4x – 1) : (2x2 – x + 1) ta được

A. 3x – 1    

B. 3x + 1    

C. 3x          

D. 3

Lời giải

(6x3 – 5x2 + 4x – 1) : (2x2 – x + 1)

(6x3 – 5x2 + 4x – 1) : (2x2 – x + 1) = 3x – 1  

Đáp án cần chọn là: A

Bài 45: Phân tích đa thức thành nhân tử ta được x3 + 7x2 + 12x + 4 = (x + 2)(x2 + a.x + 2). Khi đó giá trị của a là:

A. 5            

B. -6           

C. -5           

D. 6

Lời giải

+) x3 + 7x2 + 12x + 4

= x3 + 6x2 + x2 + 12x + 8 – 4

= (x3 + 6x2 + 12x + 8) + (x2 – 4)

= (x3 + 3.2.x2 + 3.22.x + 23) + (x2 – 4)

= (x + 2)3 + (x – 2)(x + 2)

= (x + 2)((x + 2)2 + x – 2)

= (x + 2)(x2 + 4x + x – 2)

= (x + 2)(x2 + 5x + 2)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 46: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 2x3(2x – 3) – x2(4x2 – 6x + 2) = 0

A. 2            

B. 3            

C. 0            

D. 1

Lời giải

2x3(2x – 3) – x2(4x2 – 6x + 2) = 0

⇔ 4x4 – 6x3 – 4x4 + 6x3 – 2x2 = 0

⇔ -2x2 = 0

⇔ x = 0

Vậy x = 0

Có 1 giá trị của x thỏa mãn đề bài

Đáp án cần chọn là: D

Bài 47: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – x + 1 là:

Lời giải

Đáp án cần chọn là: B

Bài 48: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = -9x2 + 2x-2/9 là:

Lời giải

Đáp án cần chọn là: D

Bài 49: Tính giá trị của biểu thức P = (-4x3y3 + x3y4) : 2xy2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y =-1/2  

Lời giải

Đáp án cần chọn là: B

Bài 50: Phân tích đa thức x8 + x4 + 1 thành nhân tử ta được

A. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 – x – 1)          

B. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)

C. (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

D. (x4 + x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

Lời giải

x8 + x4 + 1

= x8 + 2x4 + 1 – x4

= (x8 + 2x4 + 1) – x4

= [(x4)2 + 2.x4.1 + 12] – x4

= (x4 + 1)2 – (x2)2

= (x4 + 1 – x2)(x4 + 1 + x2)

= (x4 – x2 + 1)(x4 + 2x2 – x2 + 1)

= (x4 – x2 + 1)[((x2)2 + 2.1.x2 + 1) – x2]

= (x4 – x2 + 1)[(x2 + 1)2 – x2]

= (x4 – x2 + 1)(x2 + 1 – x)(x2 + 1 + x)

= (x4 – x2 + 1)(x2 – x + 1)(x2 + x + 1)

Đáp án cần chọn là: C

Bài 51: Cho S = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5, chọn câu đúng

A. xS – S = x6 – 1

B. xS – S = x6

C. xS – S = x6 + 1

D. xS – S = x7 – 1

Lời giải

xS = x.( 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5) = x + x2 + x3 + x4 + x5 + x6

⇒ xS – S = x + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 – 1 – x – x2 – x3 – x4 – x5 = x6 – 1

Đáp án cần chọn là: A

Bài 52: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 2y2 – 2xy + 2x – 10y

A. A = 3     

B. A = -17  

C. A = -3    

D. A = 17

Lời giải

A = x2 + 2y2 – 2xy + 2x – 10y

⇔ A = x2 + y2 + 1 – 2xy + 2x – 2y + y2 – 8y + 16 – 17

⇔ A = (x2 + y2 + 12 – 2.x.y + 2.x.1 – 2.y.1) + (y2 – 2.4.y + 42) – 17

⇔ A = (x – y + 1)2 + (y – 4)2 – 17

Vì  với mọi x; y nên A ≥ -17 với mọi x; y

Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là A = -17 tại

Đáp án cần chọn là: B

Bài 53: Cho a3 + b3 + c3 = 3abc thì

A. a = b = c hoặc a + b + c = 0 

B. a = b = c

C. a = b = c = 0                        

D. a = b = c hoặc a + b + c = 1

Lời giải

Từ đẳng thức đã cho suy nghĩ a3 + b3 + c3 – 3abc = 0

B3 + c3 = (b + c)(b2 + c2 – bc)

= (b + c)[(b + c)2 – 3bc]4

= (b + c)3 – 3bc(b + c)

⇒ a3 + b3 + c3 – 3abc = a3 + (b3 + c3) – 3abc

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = a3 + (b3 + c3) – 3bc(b + c) – 3abc

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 – a(b + c) + (b + c)2) – [3bc(b + c) + 3abc]

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 – a(b + c) + (b + c)2) – 3bc)

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 – ab – ac + b2 + 2bc + c2 – 3bc)

⇔ a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc)

Do đó nếu a3 + b3 + c3 – 3abc = 0 thì a + b + c = 0 hoặc a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc = 0

Mà a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc =1/2.[(a – b)2 + (a – c)2 + (b – c)2]

Suy ra a = b = c

Đáp án cần chọn là: B

Giải bài tập sách giáo khoa toán 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*