✅ Luyện tập trang 96 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 96 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4): Trong các số 3457; 4568; 66 814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355 :

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

Lời giải:

a) 4568; 66 814; 2050; 3576; 900.

b) 2050; 900; 2355.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4): a) Hãy viết ba số có 3 chữ số và chia hết cho 2.

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các số đó phải tận cùng là: 0; 2; 4; 6; 8 (a) hoặc 0; 5 (b).

a) 132; 134; 136

b) 100; 105; 110.

Nói thêm: Còn có rất nhiều cách khác nữa.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4): Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324 :

a) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

b) Số nào vừa chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ?

c) Số nào vừa chia hết cho 5 nhưng khong chia hết cho 2 ?

Lời giải:

Hướng dẫn : Các số đó phải tận cùng là: 0 (a); 2; 4; 6; 8 (b) hoặc 5(c).

a) 480; 2000; 9010

b) 296; 324

c) 345; 3995

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4): Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là số nào?

Lời giải:

Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 tận cùng là 0.

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 4): Loan có ít hươn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ?

Lời giải:

Hướng dẫn : Số táo của Loan vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2. Vậy số táo của Loan tận cùng là 0. Số đó bé hơn 20 nên số đó là 10.

Đáp án : Loan có 10 quả táo.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*