✅ Luyện tập chung trang 144 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 144 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Trong hình bên :

a) AB và DC là hai cạnh đối điện song song với nhau.

b) AB vuông góc với AD.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Lời giải:

a) Đ ;

b) Đ ;

c) Đ ;

d) S .

Bài 2 (trang 144 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình thoi PQRS ( xem hình bên) :

a) PQ và SR không bằng nhau.

b) PQ không song song với PS.

c) Các cặp cạnh đối diện song song.

d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

Lời giải:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) Đ

Bài 3 (trang 145 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình dưới, hình có diện tích lớn nhất là :

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Lời giải:

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

6 × 4 = 24 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

5 × 4 = 20 (cm2)

Diện tích hình thoi là :

Trong bốn (số đo) diện tích trên thì 25 cm2 là lớn nhât.

Vậy ta khoanh và A (hình vuông).

Bài 4 (trang 145 SGK Toán 4): Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều dài là 18 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Lời giải:

Phân tích :

Muốn tính diện tích hình chữ nhật cần biết những gì ? (Chiều dài chiều rộng)

Chiều dài biết chưa ? (Biết rồi)

Chiều rộng biết chưa? (Chưa biết) Muốn tìm chiều rộng ta làm thế nào ?( lấy nủa chu vi trừ đi chiều dài).

Ta có :

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56:2=28(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

28-18=10(m)

Diện tích hình chữ nhật là :

18×10=180(m2)

Đáp số: 180m2

Ghi chú: Phần phân tích và sơ đồ phân tích nêu trên học sinh chỉ cần nghĩ thầm trong đầu hoặc viết vào nháp.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*