✅ Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 80 SGK Tin học 4: Đánh dấu câu đúng trong các câu sau:

Sau khi em chọn cỡ chữ

 Tất cả các chữ (kể cả các chữ đã gõ và sẽ gõ) đều có cỡ chữ em chọn.
 Các chữ em đã gõ được giữ nguyên cỡ chữ, còn các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ có cỡ chữ em chọn.
 Các chữ em đã gõ sẽ có cỡ chữ em chọn và các chữ sẽ gõ vẫn có cỡ chữ ban đầu.

Lời giải:

 Tất cả các chữ (kể cả các chữ đã gõ và sẽ gõ) đều có cỡ chữ em chọn.
 Các chữ em đã gõ được giữ nguyên cỡ chữ, còn các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ có cỡ chữ em chọn.
xCác chữ em đã gõ sẽ có cỡ chữ em chọn và các chữ sẽ gõ vẫn có cỡ chữ ban đầu.

Bài 2 trang 80 SGK Tin học 4: Nối sao cho đúng:

Lời giải:

Bài 3 trang 80 SGK Tin học 4: Để có cụm từ Mẹ ốm với phông chữ Arial và cỡ chữ 14, bạn Lan cần thực hiện các việc dưới đây theo thứ tự nào?

Gõ cụm từ Mẹ ốm
Chọn phông chữ
Chọn cỡ chữ

Hãy đánh số thứ tự thực hiện các việc cho đúng.

Lời giải:

3Gõ cụm từ Mẹ ốm
1Chọn phông chữ
2Chọn cỡ chữ

Bài thực hành 1 trang 77 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Word và thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn cỡ chứ 18 và gõ Mèo con.

2. Chọn cỡ chữ 14 và gõ đi học.

Em có nhận xét gì?

Lời giải:

– Kết quả:

– Nhận xét: Sau khi chọn cỡ chữ, các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo trở đi sẽ có cỡ chữ đó.

Bài thực hành 2 trang 78 SGK Tin học 4: Gõ bài thơ dưới đây với tên bài thơ có cỡ chữ lớn hơn và căn giữa.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Chọn cỡ chữ 18

• Gõ Mèo con đi học và nhấn phím Enter để chuyển con trỏ soạn thảo xuống đầu dòng mới

• Chọn cỡ chữ 14

• Gõ bài thơ

• Căn lề bài thơ

– Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 79 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Word và thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn phông chữ Arial và gõ Mẹ ốm.

2. Chọn phông chữ Times New Roman và gõ lại Mẹ ốm.

Em có nhận xét gì về các chữ đã được gõ?

Lời giải:

– Kết quả:

– Nhận xét: phông chữ khác nhau thì chữ sẽ khác nhau

Bài thực hành 4 trang 79 SGK Tin học 4: Soạn thảo bài thơ dưới đây với tên bài thơ có cỡ chữ lớn hơn và phông chữ khác với phông chữ của các câu thơ.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Chọn cỡ chữ 18, phông chữ Arial

• Gõ tên bài thơ Mẹ ôm.

• Chọn cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

• Gõ nội dung bài thơ

• Căn lề bài thơ.

– Kết quả:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*