✅ Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (trang 176 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Bài 3 (trang 176 SGK Toán 4): Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc kho thứ hai.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải : – vẽ sơ đồ

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm số thóc ở mỗi kho.

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là :

1350 : 9 × 4 = 600 (tấn)

Số thóc kho thứ hai là :

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho I : 600 tấn thóc

Kho II: 750 tấn

Nói thêm: Có thể tình bày các bước giải như sau:

Giá trị 1 phần là :

1350 : (4 + 5) = 150 (tấn)

Số thóc của kho thứ nhất là :

150 × 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là :

150 × 5 = 750 (tấn)

Bài 4 (trang 176 SGK Toán 4): Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Lời giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số: 24 hộp kẹo và 32 hộp bánh.

Bài 5 (trang 176 SGK Toán 4): Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuoir mẹ sẽ gấy 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

– Tìm hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con sau 3 năm nữa ( vẫn là 27 tuổi).

– Vẽ sơ đồ :

– Tính tuổi con sau 3 năm.

– Tính tuổi con hiện nay.

– Tính tuổi mẹ hiện nay.

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Lúc đó ta có sơ đồ :

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1 =3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là :

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ : 33 tuổi, con : 6 tuổi.

Nói thêm: Có thể gộp bước 1 và bước 2 :

27 : (4 – 1) = 9 (tuổi)

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*