✅ Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Bài 1 (trang 162 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 6195 + 2785

47 836 + 5409

10 592 + 79 438

b) 5342 – 4185

29 041 – 5987

80 200 – 19 194

Lời giải:

a) 8980

53 245

90 030

b) 1157

23 054

61 006

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 4): Tìm x :

a) x + 126 =480

b) x – 209 = 435

Lời giải:

a) x = 354

b) x = 644

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 4): Điền chữ số hoặc số thích hớp vào chỗ chấm :

a+b=b+⋯

a-…=a

(a+b)+c=⋯+(b+c)

… – a =0

a+0=⋯+a=⋯

Lời giải:

a+b=b+c

a-0=a

(a+b)+c=a+(b+c)

a – a =0

a+0=0+a=a

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732

1295 +105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 +469

Lời giải:

a) 1268 + 99 + 501= 1268 + ( 99 + 501)

…= 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732= 745 + ( 268 + 732 )

= 745 + 1000 = 1745

1295 +105 + 1460= 1400 + 1460

= 2860

b) 168 + 2080 + 32= (168 + 32) + 2080

= 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6= ( 87 + 13) + (94 +6)

= 100 + 100

121 + 85 + 115 +469= (121 + 469) + ( 85 + 115)

= 590 + 200 = 790.

Bài 5 (trang 163 SGK Toán 4): Trong đợt quyên góp ủng hộ của hộ học sinh vùng lũ lụt, trương tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?

Lời giải:

Trường tiểu học Thắng Lới quyên góp được :

1475 – 184 = 1291 ( quyển vở)

Cả hai trường quyên góp được :

1475 + 1291 = 2766 (quyển vở )

Đáp số : 2766 quyển vở.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*