Giải sách bài tập toán lớp 6 chân trời sáng tạo

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3. Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5. Thứ tự thực hiện phép tính

Bài 6. Chia hết và phép chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9

Bài 9. Ước và bội

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa một số nguyên tố

Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài ôn tập chương 1

✅ 61+ Đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chương 2: Số nguyên

Bài 1. Số nguyên âm

Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Bài ôn tập chương 2

Chương 3: Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bài 2. Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Bài ôn tập cuối chương 3

Chương 4: Một số yếu tố thống kê

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài tập cuối chương 4

✅ 53 Đề thi toán lớp 6 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 5: Phân số

Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3: So sánh phân số

Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 6: Giá trị của một phân số

Bài 7: Hỗn số

Bài tập tập cuối chương 5. PHÂN SỐ

Chương 6: Số thập phân

Bài 1: Số thập phân

Bài 2: Các phép tính với số thập phân

Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Hình học trực quan. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

Bài 1: Hình có trục đối xứng

Bài 2: Hình có tâm đối xứng

Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ bản

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 6: Góc

Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

Bài 2: Xác suất thực nghiệm

Bài tập cuối chương 9