Bài 1: Điểm. Đường thẳng

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 1 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:

a) Em hãy nêu cách kí hiệu của điểm và đường thẳng.

b) Trong các chữ cái A, a, B, b, C, c những chữ cái nào dùng để kí hiệu điểm, những chữ cái nào dùng để kí hiệu đường thẳng?

Lời giải:

a) Người ta dùng các chữ cái in hoa (A, B, C, …) để kí hiệu cho điểm, các chữ cái in thường (a, b, c, …) để kí hiệu cho đường thẳng.

b) Những chữ cái dùng để kí hiệu điểm: A, B, C.

Những chữ cái dùng để kí hiệu đường thẳng: a, b, c, …

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:

a) Hãy gọi tên đường thẳng trong Hình 1, Hình 2.

b) Dùng các kí hiệu để đặt tên cho đường thẳng trong Hình 3 bằng hai cách.

Lời giải:

Đường thẳng có thể được đặt tên bởi các chữ cái in thường hoặc hai điểm bất kì thuộc đường thẳng đó.

a) Hình 1: đường thẳng AB;

Hình 2: đường thẳng k.

b) Có thể dùng các chữ cái in thường hoặc hai chữ cái in hoa để kí hiệu đường thẳng trong hình 3, như sau:

Cách 1: đường thẳng d

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy sử dụng các kí hiệu ∈, ∉ thích hợp để điền vào chỗ chấm.

A … d;

B … d;

C … d.

Lời giải:

Điểm A không nằm trên đường thẳng d nên ta kí hiệu: A ∉ d;

Điểm B nằm trên đường thẳng d nên ta kí hiệu: B ∈ d;

Điểm C nằm trên đường thẳng d nên ta kí hiệu: C ∈ d.

Vậy A ∉ d; B ∈ d; C ∈ d.

Bài 4 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 4 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ đường thẳng b:

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b.

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b.

c) Sử dụng các kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mô tả sau: “Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”.

Lời giải:

a) Điểm M không nằm trên đường thẳng b.

Bài 5 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 5 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những điểm nào thuộc đường thẳng p những điểm nào không thuộc đường thẳng p, những điểm nào không thuộc đường thẳng p;

b) Những đường thẳng nào chứa điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E.

Lời giải:

a) Những điểm thuộc đường thẳng p: B, E, A.

Những điểm không thuộc đường thẳng p: C, D.

b) Những đường thẳng chứa điểm A: m, p, k.

Những đường thẳng chứa điểm B: n, p.

Những đường thẳng chứa điểm C: n, k.

Đường thẳng chứa điểm D: n.

Đường thẳng chứa điểm E: p.

Bài 6 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 6 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Điểm K thuộc cả hai đường thẳng a và b.

b) Điểm K thuộc đường thẳng a nhưng không thuộc đường thẳng b.

Lời giải:

a) Điểm K thuộc cả hai đường thẳng a và b, tức là đường thẳng a và b đều đi qua điểm K.

b) Điểm K thuộc đường thẳng a nhưng không thuộc đường thẳng b, tức là đường thẳng a đi qua điểm K, đường thẳng b không đi qua điểm K.

Bài 7 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Bài 7 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba điểm sao cho chúng không cùng nằm trên một đường thẳng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng được tạo thành?

Lời giải:

Bước 1: Lấy 3 điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng.