✅ Đề thi toán lớp 9 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Mục lục bài viết

3/5 - (2 votes)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 1 thi Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) 4√24 – 3√54 + 5√6 – √150

a) Thu gọn biểu thức M.

b) Tìm giá trị của x để M < – 1 .

Bài 5: (3.5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm M ở ngoài đường tròn sao cho OM=8/5 R . Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm), đường thẳng AB cắt OM tại K.

a) Chứng minh K là trung điểm của AB.

b) Tính MA, AB, OK theo R.

c) Kẻ đường kính AN của đường tròn (O). Kẻ BH vuông góc với AN tại H. Chứng minh MB.BN = BH.MO .

d) Đường thẳng MO cắt đường tròn (O) tại C và D (C nằm giữa O và M). Gọi E là điểm đối xứng của C qua K. Chứng minh E là trực tâm của tam giác ABD.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1: (1.5 điểm)

a) 4√24 – 3√54 + 5√6 – √150

= 8√6 – 9√6 + 5√6 – 5√6

= -√6

Bài 2: (1.5 điểm)

a) Tập xác định của hàm số R

Bảng giá trị

x02
y = -1/2 x0– 1
y = 1/2 x + 334

b) Gọi A (m; – m) là tọa độ giao điểm của (d2 ) và (d3)

Khi đó:

-m = 1/2 m + 3 ⇔ 3/2 m = 3 ⇔ m = 2

Vậy tọa độ giao điểm của d2 và d3 là (2; -2)

⇒ -2 = 2.2 + b ⇔ b = -6

Vậy b = – 6

Bài 3: (1.5 điểm)

Vậy phương trình có nghiệm x = 0

Bài 4: (2 điểm)

a) Rút gọn M

a) Ta có:

MA = MB ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

OA = OB ( cùng bằng bán kính đường tròn (O)

⇒ OM là đường trung trực của AB

OM ∩ AB = K ⇒ K là trung điểm của AB

b) Tam giác MAO vuông tại A, AK là đường cao có:

c) Ta có: ∠(ABN ) = 90o(B thuộc đường tròn đường kính AN)

⇒ BN // MO ( cùng vuông góc với AB)

Do đó:

∠(AOM) = ∠(ANB) (đồng vị))

∠(AOM) = ∠(BOM) (OM là phân giác ∠(AOB))

⇒ ∠(ANB) = ∠(BOM)

Xét ΔBHN và ΔMBO có:

∠(BHN) = ∠(MBO ) = 90o

∠(ANB) = ∠(BOM)

⇒ ΔBHN ∼ ΔMBO (g.g)

Hay MB. BN = BH. MO

d) Ta có:

K là trung điểm của CE (E đối xứng với C qua AB)

K là trung điểm của AB

AB ⊥ CE (MO ⊥ AB)

⇒ Tứ giác AEBC là hình thoi

⇒ BE // AC

Mà AC ⊥ AD (A thuộc đường tròn đường kính CD)

Nên BE ⊥ AD và DK ⊥ AB

Vậy E là trực tâm của tam giác ADB

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 2 thi Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (√75 – 3√2 – √12)(√3 + √2)

a) Thu gọn biểu thức A.

b) Tìm x nguyên để A nguyên.

Bài 5: (3.5 điểm) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho MA = R. Vẽ tiếp tuyến MC với đường tròn (O) (C là tiếp điểm ). Vẽ dây CD vuông góc với AB tại H.

a) Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) Kẻ đường kính CE của đường tròn (O). Tính MC, DE theo R.

c) Chứng minh HA2 + HB2 + CD2/2 = 4R2

d) ME cắt đường tròn (O) tại F (khác E). Chứng minh: ∠(MOF) = ∠(MEH )

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1: (1.5 điểm)

a) (√75 – 3√2 – √12)(√3 + √2)

=(5√3 – 3√2 – 2√3)(√3 + √2)

=3(√3 – √2)(√3 + √2) = 3

Bài 2: (1.5 điểm)

⇔ x – 3 = 4

⇔ x = 7 (TM ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm x = 7

Bài 3: (1.5 điểm)

a) Tập xác định của hàm số R

Bảng giá trị

x01
y = -2x + 331
x01
y = x – 1– 10

b) Do (d3 ) song song với đường thẳng (d2 ) nên (d3 ) có dạng: y = x + b (b ≠ -1)

(d1 ) cắt trục tung tại điểm (0; 3)

Do (d3 ) cắt (d1 ) tại điểm nằm trên trục tung nên ta có:

3 = 0 + b ⇔ b = 3

Vậy phương trình đường thẳng (d3 ) là y = x + 3

Bài 4: (2 điểm)

x + 2√x – 3 = x – √x + 3√x – 3 = √x (√x – 1) + 3(√x – 1) = (√x – 1)(√x + 3)

a) Với điểu kiện x ≥ 0; x ≠ 1 ta có:

b) Tìm x nguyên để A nguyên

⇔ √x + 3 ∈ Ư(11) ⇔ √x + 3 ∈ {-11; -1; 1; 11}

Do √x + 3 ≥ 3 nên √x + 3 = 11 ⇔ √x = 8 ⇔ x = 64

Vậy với x = 64 thì A nguyên

Bài 5: (3.5 điểm)

a) Xét tam giác COD cân tại O có OH là đường cao

⇒ OH cũng là tia phân giác ⇒ ∠(COM) = ∠(MOD)

Xét ΔMCO và ΔMOD có:

CO = OD

∠(COM) = ∠(MOD)

MO là cạnh chung

⇒ ΔMCO = ΔMOD (c.g.c)

⇒ ∠(MCO) = ∠(MDO)

∠(MCO) = 90o nên ∠(MDO) = 90o

⇒ MD là tiếp tuyến của (O)

b) Ta có: OM = OA + AM = R + R = 2R

Xét tam giác MCO vuông tại C, CH là đường cao có:

MO2 = MC2 + OC2

c) Ta có: ΔCOD cân tại O có OH là đường cao cũng là đường trung tuyến của tam giác

⇒ CH = HD = CD/2 ⇒ CH2 = DH2 = CD2 /4

Tam giác ACH vuông tại H có:

AH2 + CH2 = CA2 ⇒ AH2 + CD2/4 = CA2 (1)

Tam giác CHB vuông tại H có:

BH2 + CH2 = CB2 ⇒ BH2 + CD2/4 = CB2 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 3 thi Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện các phép tính:

Bài 2: (1.5 điểm) Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị (d1) và hàm số y = – x có đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Bài 3: (1.5 điểm) Cho biểu thức:

a) Thu gọn biểu thức A.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Bài 4: (2 điểm) Giải các phương trình:

Bài 5: (3.5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm M thuộc đường tròn (O). Đường trung trực của đoạn thẳng OM cắt đường tròn (O) tại A và B và cắt OM tại H.

a) Chứng minh H là trung điểm của AB và tam giác OMA đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OM tại C. Chứng minh CB = CA.

d) Đường thẳng vuông góc với OA tại O cắt BC tại N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1: (1.5 điểm)

= (√5 + 1)2 (3 – √5)

= (6 + 2√5)(3 – √5)

= 2(3 + √5) (3 – √5)

= 8

Bài 2: (1.5 điểm)

a) Tập xác định R

Bảng giá trị:

x0-1
y = 2x + 331
x0-1
y = – x01

Gọi (xo; yo ) là tọa độ giao điểm của d1 và d2

Khi đó ta có:

(yo = 2xo + 3 và yo = -xo

⇒ -xo = 2xo + 3 ⇔ 3xo = -3 ⇔ xo = -1

⇒ yo = -xo = 1

Vậy tọa độ giao điểm của d1 và d2 là (- 1; 1)

Bài 3: (1.5 điểm)

Vậy GTNN của biểu thức A là 0, đạt được khi x = 0

Bài 4: (2 điểm)

Bài 5: (3.5 điểm)

a) Chứng minh H là trung điểm của AB

Ta có OM vuông góc AB tại H (gt)

Vậy H là trung điểm của AB (đường kính vuông góc với một dây cung)

Chứng minh tam giác OAM đều:

Ta có: AM = AO (A là trung trực của OM)

và OA = OM = R

Suy ra AM = AO = OM

Vậy ΔOAM đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

Do H là trung điểm của AB (cmt)

H là trung điểm của OM

nên tứ giác OAMB là hình bình hành mà OM vuông góc AB.

Vậy tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Xét ΔOAC và ΔOBC có:

OA = OB = R

∠(AOC) = ∠(BOC) (tính chất đường chéo hình thoi)

OC là cạnh chung

⇒ ΔOAC = ΔOBC (c.g.c)

⇒ AC = BC

d) Ta có: CA ⊥ OA (CA là tiếp tuyến của (O)

và ON ⊥ OA (gt)

⇒ CA // ON ⇒ ∠(CON) = ∠(ACO) (sole trong)

Mà ∠(ACO) = ∠(BCO) (ΔOAC = ΔOBC)

⇒ ∠(CON) = ∠(BCO) ⇒ ΔNCO cân tại N

Xét tam giác CAO vuông tại A có ∠(AOC) = 60o( ΔAMO đều) nên:

⇒ M là trung điểm của OC

ΔNCO cân tại N có NM là trung tuyến ⇒ NM cũng là đường cao

Hay NM là tiếp tuyến của (O)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 4 thi Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

A. 25       B. 9       C. – 25       D. – 9

Câu 4: Hai đường thẳng y = ax + 2 và y = 4x + 5 song song với nhau khi :

A. a = – 4       B. a ≠ 4       C. a = 4       D. a ≠ -4

Câu 5: Hàm số y = (m – 3)x + 3 nghịch biến khi m nhận giá trị:

A.m > 3       B.m < 3       C.m ≥ 3       D.m ≤ 3

Câu 6: Cho tam giác BDC vuông tại D, ∠B = 60o , BD = 3 cm. Độ dài cạnh DC bằng:

A.3 cm       B.3√3 cm       C.√3 cm       D.12 cm

Câu 7: Đẳng thức nào sau đây là đúng:

A.sin 50o = cos 30o       B.tan 40o = cotg 60o

C.cotg 50o = tan 45o       D.sin 58o = cos 32o

Câu 8: Cho đoạn thẳng OI = 8 cm. Vẽ các đường tròn (O; 10cm); (I; 2cm). Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí tương đối như thế nào với nhau?

A. (O) và (I) tiếp xúc trong với nhau

B. (O) và (I) tiếp xúc ngoài với nhau

C. (O) và (I) cắt nhau

D. (O) và (I) không cắt nhau

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm) Cho biểu thức

c) Tìm m để có một giá trị x thỏa mãn :

P(√x – 2) + √x (m – 2x) – √x = m – 1

Bài 2 (2 điểm) Cho hàm số y =(m – 3)x + 2 có đồ thị là (d)

a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3. Khi đó (d) tạo với trục Ox một góc nhọn hay góc tù. Vì sao?

b) Vẽ đồ thị với m tìm được ở câu a.

c) Tìm m để (d) cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4.

Bài 3 (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB cố định. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa đường tròn, vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Trên nửa đường tròn, lấy điểm C bất kì. Vẽ tiếp tuyến (O) tại C cắt Ax, By lần lượt tại D và E.

a) Chứng minh rằng AD + BE = DE

b) AC cắt DO tại M, BC cắt OE tại N. Tứ giác CMON là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh rằng OM.OD + ON.OE không đổi

d) AN cắt CO tại điểm H. Điểm H di chuyển trên đường nào khi C di chuyển trên nửa đường tròn (O; R).

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

1.D2.B3.A4.C
5.B6.B7.D8.A

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1

Để tồn tại 1 giá trị của x thỏa mãn đề bài thì: m = 2x + 1 phải thỏa mãn với x = 1

Thay x = 1 vào ta được: m = 2.1 + 1 = 3

Vậy m = 3 thỏa mãn đầu bài.

Bài 2 Cho hàm số y = (m – 3)x + 2 có đồ thị là (d)

a) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3 khi:

0 = (m – 3).(-3) + 2 ⇔ 3m = 11 ⇔ m = 11/3

Khi đó (d) có phương trình là:

y = (11/3 – 3)x + 2 = 2/3 x + 2

Có hệ số a = 2/3 > 0

⇒ (d) tạo với trục Ox một góc nhọn

b) Tập xác định của hàm số R

Bảng giá trị

x0– 3
y = 2/3 x + 220

c) y = (m – 3)x + 2 (m ≠ 3)

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d) và trục Ox, Oy và tam giác tạo thành là tam giác AOB vuông tại O

Bài 3

a) CE và EB là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại E

⇒ EC = EB và CB ⊥ OE

Tương tự, DC và DA là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại D

⇒ DC = DA và AC ⊥ OD

Khi đó: AD + BE = DC + EC = DE

b) Xét tứ giác OMCN có:

∠(OMC) = 90o (AC ⊥ OD)

∠(ONC) = 90o (CB ⊥ OE)

∠(NCM) = 90o (AC ⊥ CB)

⇒ Tứ giác OMCN là hình chữ nhật

c) Xét tam giác DOC vuông tại C, CM là đường cao có:

OM.OD = OC2 = R2

Xét tam giác EOC vuông tại C, CN là đường cao có:

ON.OE = OC2 = R2

Khi đó: OM.OD + ON.OE = 2R2

Vậy OM.OD + ON.OE không đổi

d) Ta có: N là trung điểm của BC

⇒ AN là trung tuyến của ΔABC

CO cũng là trung tuyến của ΔABC

AN ∩ CO = H

⇒ H là trọng tâm ΔABC

Vậy khi C di chuyển trên nửa đường tròn (O) thì H di chuyển trên nửa đường tròn

(O; R/3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 5 thi Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

A.6       B.12√6       C.√30       D.3

Câu 4: Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì:

A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1

B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

C. Hàm số y = mx + 2 đồng biến

D. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến

Câu 5: Đường thẳng 3x – 2y = 5 đi qua điểm:

A. (1; – 1)       B. (5; -5)       C. (1; 1)       D. (-5; 5)

Câu 6: Giá trị của biểu thức B = cos 62o -sin 28o là:

A. 2 cos 62o       B.0       C. 2 sin 28o       D. 0,5

Câu 7:Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. Gọi d là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:

A. Khoảng cách d > 6cm       B. Khoảng cách d = 6 cm

C. Khoảng cách d ≥ 6cm       D. Khoảng cách d < 6 cm

Câu 8: Độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) bằng:

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của biểu thức Q tại x = 9

c) Tìm các giá trị x để M = P. Q có giá trị âm.

Bài 2 (2 điểm) Cho đường thẳng d1:y = mx + 2m – 1 (với m là tham số) và d2: y = x + 1

a) Với m = 2. Hãy vẽ các đường thẳng d1 và d2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ gia điểm của hai đường thẳng d1 và d2

b) Tìm giá trị của m để đường thẳng d1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3.

c) Chứng mình rằng đường thẳng d1 luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m.

Bài 3 (3.5 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB = 10 cm C là điểm trên đường tròn (O) sao cho AC = 8 cm. Vẽ CH ⊥ AB (H ∈ AB)

a) Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính độ dài CH và số đo ∠(BAC) (làm tròn đến độ)

b) Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại D. Chứng minh OD ⊥ BC

c) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại E. Chứng minh:CE.CB = AH. AB

d) Gọi I là trung điểm của CH. Tia BI cắt AE tại F. Chứng minh: FC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

1.B2.C3.A4.D
5.A6.B7.D8.C

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1

a) Với x > 0; x ≠ 4,ta có:

Kết hợp với điều kiện thì các giá trị của x thỏa mãn là 0 < x < 9; x ≠ 4

Bài 2

Với m = 2 thì d1: y = 2x + 3; d2: y = x + 1

Tập xác định của hàm số R

Bảng giá trị

x0– 1
y = 2x + 331
x0– 1
y = x + 110

Gọi A (xo; yo) là tọa độ giao điểm của d1 và d2

Khi đó:

(yo = 2xo + 3 và yo = xo + 1

⇒ 2xo + 3 = xo + 1 ⇔ xo = -2

⇒ yo = xo + 1 = -2 + 1 = -1

Vậy tọa độ giao điểm của d1 và d2 là (-2; -1)

b) d1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3 khi:

0 = -3m + 2m – 1 ⇔ -m – 1 = 0 ⇔ m = -1

Vậy với m = -1 thì d1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3

c) Giả sử đường thẳng d1 luôn đi qua một điểm cố định (x1; y1 ) với mọi giá trị của m.

⇒ y1 = mx1 + 2m – 1 với mọi m

⇔ m(x1 + 2) – 1 – y1 = 0 với mọi m

a) Tam giác ABC nội tiếp (O) có AB là đường kính

⇒ ∠(ACB) = 90o

Hay tam giác ABC vuông tại C

Tam giác ABC vuông tại C, CH là đường cao có:

b) DC và DB là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại D

⇒ DC = DB

Lại có: OC = OB = R

⇒ OD là đường trung trực của BC hay OD ⊥ BC

c) Xét tam giác ACB vuông tại C, CH là đường cao nên :

AH.AB = AC2

Xét tam giác ABE vuông tại A, AC là đường cao nên :

EC.BC = AC2

⇒ AH.AB = EC.BC

d) Xét tam giác ACB vuông tại C, CH là đường cao nên :

⇒ EA = 2 FA ⇒ F là trung điểm của EA

Tam giác CEA vuông tại C có CF là trung tuyến

⇒ FC = FA

⇒ ΔFCA cân tại F ⇒ ∠(FCA) = ∠(FAC)

Lại có ΔOCA cân tại O ⇒ ∠(OCA) = ∠(OAC)

⇒ ∠(FCA) + ∠(OCA) = ∠(FAC) + ∠(OAC)

⇔ ∠(FCO) = ∠(FAO) = 90o

Vậy FC ⊥ CO hay FC là tiếp tuyến của (O)

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG THCS ……..

ĐỀ 6 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: …

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN:

ĐỀ 7

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG THCS ……..

ĐỀ 8 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: …

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

HUYỆN

ĐỀ 9 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài 90 phút

(Không kề thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ  I

Năm học:

MÔN: TOÁN 9

 (Hướng dẫn này gồm 02 trang)

PHÒNG GD VÀ ĐT ………

TRƯỜNG THCS ………

ĐỀ 10 KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN TOÁN 9

Năm học …

 

ĐÁP ÁN

PHÒNG GD VÀ ĐT ………

TRƯỜNG THCS ………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN TOÁN 9

Năm học …

PHÒNG GD&ĐT ………

TRƯỜNG THCS …………..

ĐỀ 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: …

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

b/ Chứng minh: Bốn điểm M, A, I , O cùng thuộc một đường tròn.

c/ Gọi K là giao điểm của OI với HA. Chứng minh Tam giác OHK đồng dạng với tam giác OIM

ĐÁP ÁN:

Đề 12 thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Đề 3

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đáp án Đề 12 thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Đề 13 thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Đáp án Đề 13 thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

ĐỀ 14 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I LỚP 9

NĂM HỌC …

Môn: Toán

Ngày thi: …

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian giao đề )

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(Đề gồm có 02 trang)

ĐỀ 15 KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN Lớp 9

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ A

SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUNG NAM

KIỂM TRA CUI KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LP 9

Thời gian: 60 phút (không kthời gian giao đề)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ A

(Đáp án và Hướng dn chm gm có 02 trang)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(Đề gồm có 02 trang)

ĐỀ 16 KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TOÁN Lớp 9

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ B

SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUNG NAM

KIỂM TRA CUI KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LP 9

Thời gian: 60 phút (không kthời gian giao đề)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ B

(Đáp án và Hướng dn chm gm có 02 trang)

Đề 17

Đáp án

TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG TH VINH

ĐỀ 18 KIM TRA HC KÌ I

MÔN TOÁN LP 9

Năm hc …

Thời gian làm bài: 90 phút

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ 19 THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Chứng minh: AI.KH = IH.KA.

————— HẾT —————

HƯỚNG DẪN CHẤM

UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

ĐỀ 20 KIM TRA HC K I

Năm hc …

Môn: Toán 9

Thi gian làm bài: 80 phút

UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA HC K I

Năm hc …

Môn: Toán 9

Thi gian làm bài: 80 phút

Chú ý: Hc sinh làm cách khác đúng vn cho đim ti đa.

UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ 21 KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học:…

Môn: Toán lớp 9

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 9−MÔN TOÁN

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 22 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học …

MÔN: TOÁN 9

Ngày kiểm tra …

Thời gian làm bài: 90 phút

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học …

MÔN: TOÁN 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

(Đề có 01 trang)

ĐỀ 22 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian giao đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1NĂM HỌC …

Môn: Toán– Lớp 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

ĐỀ 23 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm có 04 trang)

Đề 24

Đáp án

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

ĐỀ 25 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

——————————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm Học …)

Môn : TOÁN – Lớp 9

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÓC MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 26 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN KHỐI LỚP: 9

Thời gian : 90 phút

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÓC MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN KHỐI LỚP: 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề có 01 trang

ĐỀ 27 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LỚP 9 – Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM KTHKI – MÔN TOÁN 9 – Năm học: …

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 28 CHÍNH THỨC

(Đề có 1 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC …

Bài 6: (2 điểm)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BÌNH CHÁNH

ĐỀ 29 CHÍNH THỨC

(đề kiểm tra gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC …

MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 9

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC …

MÔN TOÁN KHỐI LỚP 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 30 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH …

MÔN : TOÁN – LỚP 9

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I – TOÁN 9 )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

ĐỀ 31 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: …

MÔN: TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – LỚP 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 32 KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 9

NĂM HỌC …

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 33 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 34 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP

TỔ PHỔ THÔNG

ĐỀ 35 CHÍNH THỨC

(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LỚP 9

Ngày kiểm tra: thứ Năm, ngày …

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9 HK1 NĂM HỌC …

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: …

MÔN: TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề có 01 trang

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: …

MÔN: TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

ĐỀ 37 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm có 04 trang)

Đề 38

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

TH XÃ PHÚ M

ĐỀ 39 CHÍNH THC

HƯỚNG DN CHM ĐỀ CHÍNH THC

KIM TRA HC K I NĂM HC 2018-2019

MÔN: TOÁN LP 9

(Hướng dn chm có 03 trang)

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

TH XÃ PHÚ M

ĐỀ CHÍNH THC

HƯỚNG DN CHM ĐỀ CHÍNH THC

KIM TRA HC K I NĂM HC …

MÔN: TOÁN LP 9

(Hướng dn chm có 03 trang)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ 40 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC …

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI

MÔN TOÁN – LỚP 9; NĂM HỌC …

UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ 41 KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học:…

Môn: Toán lớp 9

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 9 MÔN TOÁN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học …

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề 42 thi gồm 02 trang

———–  HẾT  ———–

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học …

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề 43

Đề 44

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ 45 KIỂM TRA HỌC KỲ I

QUẬN TÂN BÌNH NĂM HỌC …

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

ĐỀ 46 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC …

Môn TOÁN lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đáp án Toán 9

– Bài hình học nếu câu nào không có hình vẽ tương ứng thì không chấm câu đó. – Nếu hình vẽ bằng bút chì thì trừ bài hình học 0.5đ ( học kỳ II thì không chấm bài hình học)

ĐỀ 47 KIỂM TRA HỌC KỲ 1

ĐỀ 48 KIỂM TRA HỌC KỲ I

ĐỀ 49 THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 9

ĐỀ 50 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 9

ĐỀ 51 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 9

Đề 52 kiểm tra học kỳ I Toán 9 phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội

Đề 53 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD&ĐT Long Biên – Hà Nội

Đề 54 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD&ĐT Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đề 55 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD&ĐT Phúc Thọ – Hà Nội

Đề 56 thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội

Đề 57 thi HK1 Toán 9 phòng GD&ĐT Thị Xã Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề 58 thi HK1 Toán 9 trường THCS Vân Hội – Yên Bái

Đề 59 thi học kỳ 1 Toán 9 phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Lào Cai

Đề 60 khảo sát chất lượng học kỳ 1 Toán 9 sở GD và ĐT Nam Định

Đề 61 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 sở GD và ĐT Bạc Liêu

Đề 62 thi HK1 Toán 9 phòng GD và ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Đề 63 thi HKI Toán 9 phòng GD và ĐT Nam Từ Liêm – Hà Nội

Đề 64 thi học kỳ 1 Toán 9 phòng GD và ĐT Gò Vấp – TP. HCM

Đề 65 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD và ĐT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Đề 66 thi HK1 Toán 9 phòng GD và ĐT Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Đề 67 thi HK1 Toán 9 phòng GD và ĐT Tứ Kỳ – Hải Dương

Đề 68 kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

60 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán (Có đáp án)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*