Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

5/5 - (1 vote)

Bài thực hành 1 trang 107 SGK Tin học 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

Lời giải:

– Thủ tục Lucgiac:

Bài thực hành 2 trang 107 SGK Tin học 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ chiếc khăn thêu. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 8 [REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 45]

Lời giải:

– Thủ tục khantheu:

Bài thực hành 3 trang 108 SGK Tin học 5: a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.

Lời giải:

a) Thủ tục ngugiac:

b) Thủ tục chieckhantheu

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5: Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng cách gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ. (Chú ý: Tránh mở nhiều tệp liên tiếp).

Lời giải:

– Kết quả:

Bài thực hành 5 trang 110 SGK Tin học 5: Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng cách chọn File -> Load… và tìm tệp trong cửa sổ Open. Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ.

Lời giải:

– Kết quả:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*