✅ Luyện tập trang 84 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a. 4725 : 15

4647 : 82

4935 : 44

b. 35 136 : 18

18 408 : 52

17 826 : 48

Lời giải:

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4): Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Lời giải:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4): Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 3 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4): Phép tính sai ở đâu:

Lời giải:

a. Tính sai ở lượt chia thứ 2: Số dư 95 lại lớn hơn số chia 67

Sau đó lại lấy 95 : 67 được 1

Vì thế đáng lẽ 564 : 76 được 8 dư 28 thì lại tính ra 564 : 67 được 71 dư 28

b. Tính sai ở bước ba, số dư là 17 thì bài toán có số dư là 47

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*