✅ Luyện tập trang 151 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 151 Luyện tập sgk (tiếp theo)

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số thứ nhất.

Tìm số thứ hai.

Ta có sơ đồ :

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 – 1 = 2 (phần)

Số thứ hai là :

30 : 2 = 15

Số thứ nhất là :

30 + 15 = 45

Đáp số: Số thứ nhất : 45

Số thứ hai : 15.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Xác định tỉ số.

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu sô phần bằng nhau.

Tìm mỗi số.

Vì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai.

Ta có sơ đồ.

Hiệu số phần bằng nhau là :

5-1=4 (phần)

Số thứ nhất là : 60:4=15

Số thứ hai là :

60+15=75

Đáp số: số thứ nhất : 15

Số thứ hai: 75

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ.

Lời giải:

Hướng dẫn: các bước sau :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số gạo mỗi loại.

Ta có sơ đồ :

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1 = 3 (phần)

Số gạo nếp là :

540 : 3 = 180(kg)

Số gạo tẻ là : 540 + 180 = 720(kg)

Đáp số: Gạo nếp : 180kg ; gạo tẻ : 720kg

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 4): Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau :

Lời giải:

Có thể đặt đề toán như sau : ” Số cây cam bằng 1/6 số cây dứa. Tính số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây”.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

6 – 1 = 5 (phần)

Số cây cam là:

170 : 5 = 34 (cây)

Số cây dứa là:

34 × 6 = 204 (cây)

Đáp số: 34 cây cam và 204 cây dứa.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*