✅ Luyện tập trang 100 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

530dm2 = ⋯cm2

846000cm2 = ⋯dm2

10km2 = ⋯m2

13dm2 29cm2 = ⋯cm2

300dm2 = ⋯m2

9000000m2 = …km2.

Lời giải:

530dm2 = 53000cm2

846000cm2 = 846dm2

10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2

300dm2 = 3m2

9000000m2 = 9km2.

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 4): Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết :

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

Lời giải:

a) Diện tích khu đất là :

5 x 4 = 20 (km2)

Đáp số: 20km2.

b) Đổi 8000m = 8km.

Diện tích khu đất là:

8 x 2 = 16 km2

Đáp số: 16km2.

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 4): Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội : 3325km2

Đà Nẵng : 1255km2

TP. Hồ Chí Minh : 2095km2

a) So sánh diện tích của Hà Nội và Đà Nẵng; Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tihcs lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Lời giải:

a) 1255km2 < 2095km2 < 3325km2. Vậy :

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích TP. Hồ Chí Minh.

Diện tích TP. Hồ Chí Minh bé hơn diện tích Hà Nội.

b) Đà Nẵng có diện tích bé nhất.

Hà Nội có diện tích lớn nhất.

Nói thêm: Từ năm 2008, Hà nội được mở rộng và trở thành một thành phố có diện tích là 3325km2.

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 4): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Lời giải:

Chiều rộng khu đất là: 1/3 x 3 = 1(km)

Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2.

Bài 5 (trang 101 SGK Toán 4): Cho biết mật độ dân số chỉ dân số trung bình sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới dây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn ( theo số liệu năm 1999).

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời những câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấy khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hài Phòng ?

Lời giải:

a) “Mật độ dân số lớn nhất ” tương ứng với” cột biểu đồ cao nhất”.

Đáp án : TP. Hà Nội có mật độ dân số lớn nhất.

b) Cột ứng với TP. Hồ Chí Minh cao hơn khoảng gần 8 ô.

Cột ứng với Hải Phòng cao khoảng gần 4 ô.

Đáp án : TP. Hồ Chí Minh có mật độ dân số gấp khoảng 2 lần Hải Phòng.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*