Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

5/5 - (1 vote)

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 1

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Ôn tập: Khái niệm về phân số

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Phân số thập phân

Luyện tập (trang 9)

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Hỗn số

Hỗn số (tiếp theo)

Luyện tập (trang 14)

Luyện tập chung (trang 15)

Luyện tập chung (trang 15, 16)

Luyện tập chung (trang 16, 17)

Ôn tập về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Luyện tập (trang 19, 20)

Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo

Luyện tập (trang 21)

Luyện tập chung (trang 22)

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Luyện tập (trang 24, 25)

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Luyện tập (trang 28, 29)

Héc-ta

Luyện tập (trang 30)

Luyện tập chung (trang 31)

Luyện tập chung (trang 31, 32)

Luyện tập chung (trang 32)

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – Số thập phân

Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân tiếp theo

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Luyện tập (trang 38, 39)

Số thập phân bằng nhau

So sánh hai số thập phân

Luyện tập (trang 43)

Luyện tập chung (trang 43)

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Luyện tập (trang 45)

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Luyện tập chung (trang 47)

Luyện tập chung trang 48

Luyện tập chung (trang 48, 49)

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Cộng hai số thập phân

Luyện tập (trang 50, 51)

Tổng nhiều số thập phân

Luyện tập (trang 52)

2. Phép trừ

Trừ hai số thập phân

Luyện tập (trang 54)

Luyện tập chung (trang 55)

3. Phép nhân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ..

Luyện tập (trang 58)

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Luyện tập (trang 60)

Luyện tập (trang 61)

Luyện tập chung (trang 61, 62)

Luyện tập chung (trang 62)

4. Phép chia

Chia một số thập phân với một số tự nhiên

Luyện tập (trang 64, 65)

Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Luyện tập (trang 68)

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Luyện tập (trang 70)

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Luyện tập (trang 72)

Luyện tập chung (trang 72)

Luyện tập chung (trang 73)

Tỉ số phần trăm

Giải toán về tỉ số phần trăm

Luyện tập (trang 76)

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76

Luyện tập (trang 77)

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78

Luyện tập (trang 79)

Luyện tập chung (trang 79, 80)

Luyện tập chung (trang 80)

Giới thiệu máy tính bỏ túi

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

Hình tam giác

Diện tích hình tam giác

Luyện tập (trang 88, 89)

Luyện tập chung (trang 89, 90)

Hình thang

Diện tích hình thang

Luyện tập (trang 94)

Luyện tập chung (trang 95)

Hình tròn. Đường tròn

Chu vi hình tròn

Luyện tập (trang 99)

Diện tích hình tròn

Luyện tập (trang 100)

Luyện tập chung (trang 100, 101)

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Luyện tập về tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Luyện tập chung (trang 106)

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 110)

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Luyện tập (trang 112)

Luyện tập chung (trang 113, 114)

Thể tích của một hình

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Mét khối

Luyện tập (trang 119)

Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình lập phương

Luyện tập chung (trang 123)

Luyện tập chung (trang 124, 125)

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Luyện tập chung (trang 127)

Luyện tập chung (trang 128)

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian

Cộng số đo thời gian

Trừ số đo thời gian

Luyện tập (trang 134)

Nhân số đo thời gian với một số

Chia số đo thời gian với một số

Luyện tập (trang 137)

Luyện tập chung (trang 137, 138)

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

Vận tốc

Luyện tập (trang 139, 140)

Luyện tập (trang 141, 142)

Thời gian

Luyện tập (trang 143)

Luyện tập chung (trang 144)

Luyện tập chung (trang 144, 145)

Luyện tập chung (trang 145, 146)

Chương 5: Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về phân số

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Ôn tập về số thập phân

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đo diện tích

Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Ôn tập về đo thời gian

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Phép cộng

Phép trừ

Luyện tập (trang 160, 161)

Phép nhân

Luyện tập (trang 162)

Phép chia

Luyện tập (trang 164, 165)

Luyện tập (trang 165)

Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

III – Ôn tập về hình học

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Luyện tập (trang 167)

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Luyện tập (trang 169)

Luyện tập chung (trang 169, 170)

IV – Ôn tập về giải toán

Một số dạng bài toán đã học

Luyện tập (trang 171)

Luyện tập (trang 171, 172)

Luyện tập (trang 172)

Ôn tập về biểu đồ

Luyện tập chung (trang 175)

Luyện tập chung (trang 176)

Luyện tập chung (trang 176, 177)

Luyện tập chung (trang 177, 178)

Luyện tập chung (trang 178, 179)

Luyện tập chung (trang 179, 180)

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*