Các kiến thức cơ bản về chemistry

5/5 - (1 vote)

Dưới đây là một số kiến thức cơ bản về chemistry:

 • Nguyên tử

Nguyên tử là đơn vị cấu tạo cơ bản của vật chất. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử chứa các hạt proton và neutron. Vỏ nguyên tử chứa các electron. Proton có điện tích dương, neutron không có điện tích và electron có điện tích âm. Số proton trong hạt nhân nguyên tử được gọi là số nguyên tử, kí hiệu là Z. Số electron trong vỏ nguyên tử bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử, tạo ra trạng thái cân bằng điện.

 • Phân tử

Phân tử là tập hợp của hai hay nhiều nguyên tử liên kết với nhau. Sự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử được gọi là liên kết hóa học. Các loại liên kết hóa học phổ biến là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết kim loại và liên kết hydro.

 • Hợp chất

Hợp chất là tập hợp của hai hay nhiều nguyên tố hóa học liên kết với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Mỗi hợp chất có một công thức hóa học riêng, thể hiện thành phần nguyên tố và tỷ lệ nguyên tố trong hợp chất đó.

 • Chất

Chất là một loại vật chất có những tính chất nhất định, phân biệt nó với các loại vật chất khác. Các tính chất của chất có thể được phân thành hai loại: tính chất vật lý và tính chất hóa học.

 • Phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi các chất ban đầu thành các chất mới. Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng phương trình hóa học.

 • Định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng cho biết trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất ban đầu bằng tổng khối lượng các chất mới.

 • Định luật bảo toàn điện tích

Định luật bảo toàn điện tích cho biết trong một phản ứng hóa học, tổng điện tích các chất ban đầu bằng tổng điện tích các chất mới.

 • Định luật bảo toàn nguyên tố

Định luật bảo toàn nguyên tố cho biết trong một phản ứng hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất ban đầu bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất mới.

Ngoài ra, chemistry còn bao gồm nhiều kiến thức khác như:

 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là bảng sắp xếp các nguyên tố hóa học theo số nguyên tử và cấu hình electron. Bảng tuần hoàn giúp ta dễ dàng tìm hiểu về các nguyên tố hóa học, đặc tính và ứng dụng của chúng.

 • Tính chất vật lý của chất

Tính chất vật lý của chất là những tính chất có thể quan sát và đo lường được mà không làm thay đổi thành phần hóa học của chất. Các tính chất vật lý của chất bao gồm: trạng thái, màu sắc, mùi, vị, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt,…

 • Tính chất hóa học của chất

Tính chất hóa học của chất là những tính chất biểu hiện khi chất tham gia phản ứng hóa học. Các tính chất hóa học của chất bao gồm: tính oxi hóa, tính khử, tính axit, tính bazơ, tính háo nước, tính quang hóa,…

 • Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học là cách thức tiến hành thí nghiệm hóa học để thu thập dữ liệu, nghiên cứu các hiện tượng hóa học và xác định thành phần hóa học của chất. Các phương pháp hóa học phổ biến bao gồm: phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng, phương pháp quang phổ,…

 • Ứng dụng của hóa học

Hóa học có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Hóa học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, công nghiệp, y học, môi trường,…

Xem thêm

Gia sư chemistry

Các phương pháp giải bài tập chemistry

Các kiến thức cơ bản về chemistry

Các câu hỏi thường gặp về gia sư chemistry