Các kiến thức cơ bản của calculus

5/5 - (1 vote)

Calculus là một môn học quan trọng trong chương trình toán học phổ thông và đại học. Môn học này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phép tính vi phân và tích phân, là nền tảng cho nhiều môn học khác như vật lý, kỹ thuật, kinh tế,…

Kiến thức cơ bản của calculus bao gồm:

  • Khái niệm về giới hạn: Giới hạn là một khái niệm quan trọng trong calculus, được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi của hàm số.
  • Khái niệm về đạo hàm: Đạo hàm là một đại lượng cho biết sự thay đổi của hàm số tại một điểm.
  • Khái niệm về tích phân: Tích phân là một đại lượng cho biết diện tích, thể tích,… của hình dạng hoặc vật thể.

Các kiến thức cơ bản của calculus được chia thành hai phần chính:

  • Phép tính vi phân: Phép tính vi phân nghiên cứu sự thay đổi của hàm số. Phép tính vi phân có hai phần chính là đạo hàm và tích phân.
  • Phép tính tích phân: Phép tính tích phân nghiên cứu diện tích, thể tích,… của hình dạng hoặc vật thể.

Dưới đây là một số khái niệm cơ bản của calculus:

  • Giới hạn hàm số: Giới hạn của hàm số y=f(x) tại điểm x=a là giá trị mà hàm số f(x) tiếp cận khi x tiến đến a.
  • Tích phân của hàm số: Tích phân của hàm số f(x) trên đoạn [a,b] là giá trị sau:

Các kiến thức cơ bản của calculus là nền tảng quan trọng để học sinh tiếp tục học các kiến thức cao cấp hơn của calculus.

Xem thêm

Gia sư calculus

Các bài tập calculus thường gặp

Các kiến thức cơ bản của calculus

Các sai lầm thường gặp khi học calculus