Các định luật vật lý cơ học lượng tử

5/5 - (1 vote)

Cơ học lượng tử là một nhánh của vật lý nghiên cứu về hành vi của vật chất và năng lượng ở cấp độ nguyên tử và subatomic. Cơ học lượng tử đã phát triển một tập hợp các định luật mô tả các hiện tượng vật lý ở cấp độ này, khác biệt đáng kể với các định luật vật lý cổ điển được áp dụng cho các vật thể ở cấp độ vĩ mô.

Dưới đây là một số định luật vật lý cơ học lượng tử quan trọng:

  • Nguyên lý bất định của Heisenberg: Nguyên lý này cho biết không thể xác định đồng thời chính xác cả vị trí và động lượng của một hạt.
  • Phân rã phóng xạ: Phân rã phóng xạ là một hiện tượng tự nhiên trong đó một hạt nhân nguyên tử không ổn định phân rã thành các hạt nhân con và phát ra bức xạ.
  • Sự chồng chập: Sự chồng chập là một hiện tượng trong đó một hạt có thể tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc.
  • Tính chất sóng-hạt của vật chất: Vật chất có thể thể hiện cả tính chất sóng và tính chất hạt.
  • Tương tác mạnh: Tương tác mạnh là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên. Nó là lực giữ các hạt nhân nguyên tử lại với nhau.
  • Tương tác yếu: Tương tác yếu là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên. Nó chịu trách nhiệm cho sự phân rã phóng xạ.
  • Tương tác điện từ: Tương tác điện từ là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên. Nó chịu trách nhiệm cho các lực điện và lực từ.

Các định luật vật lý cơ học lượng tử đã có một tác động to lớn đến sự phát triển của khoa học và công nghệ. Nó là nền tảng của các lĩnh vực như vật lý hạt, vật lý nguyên tử, vật lý laser, và vật lý nano.

Xem thêm

Gia sư physics

Các định luật vật lý cơ học lượng tử

Các định luật vật lý nhiệt động lực học

The Difference Between AP Physics 1 and AP Physics 2