✅ Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 60 trang 120: Nêu vai trò của không khí đối với thực vật.

Trả lời

– Khí oxi trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Thiếu oxi thực vật sẽ chết.

– Khí cacbonic cần cho quá trình quang hợp.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 60 trang 120: Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Trả lời

Quá trình quang hợp diễn ra khi có ánh sáng. Khi quang hợp cây hấp thụ khí cacbonic và thải ra khí oxi.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 60 trang 121: Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Trả lời

– Quá trình hô hấp cây sẽ hấp thụ khí oxi và thải ra khí cacbonic. Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm.

– Nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng cây sẽ chết.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*